Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Úlevy a postup při úlevě
Pravidla golfu - Úlevy a postup při úlevě
Sunday, 17 December 2006

Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče, Hra z nesprávného místa

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

20-1. Zvednutí a označení polohy

Míč, který má být zvednut podle Pravidel, smí zvednout hráč, jeho partner nebo jiná osoba pověřená k tomu hráčem. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel.

Poloha míče musí být označena před tím, než je zvednut podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení na původní místo. Jestliže není poloha míče označena, je hráč potrestán jednou trestnou ranou a míč se musí vrátit na původní místo. Pokud není míč vrácen na původní místo, je hráč potrestán všeobecným trestem za porušení tohoto Pravidla, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 20-1.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při zvedání míče podle Pravidel nebo při označování jeho polohy, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti se zvedáním míče nebo označováním jeho polohy, není to trestné. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle tohoto Pravidla nebo podle Pravidla 18-2a.

Výjimka: Jestliže je hráč potrestán za to, že jedná v rozporu s Pravidlem 5-3 nebo 12-2, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 20-1.

Poznámka: Poloha míče, který má být zvednut, by se měla označit položením markovátka, malé mince nebo jiného podobného předmětu těsně za míč. Pokud předmět označující polohu míče překáží ve hře, postoji nebo úderu jinému hráči, měl by být přemístěn stranou o jednu nebo více délek hlavy hole.

20-2. Spuštění a opakované spuštění

a. Kdo a jak míč spustí

Míč, který má být podle Pravidel spuštěn, musí spustit sám hráč. Hráč musí stát zpříma, držet míč v natažené paži ve výši ramen a pustit jej. Jestliže je míč spuštěn jinou osobou nebo jiným způsobem a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se míč dotkne hráče, jeho partnera, některého z jejich nosičů nebo jejich výstroje před tím nebo i po tom, co dopadne na část hřiště, musí se beztrestně spustit znovu. Počet opakovaných pokusů za těchto okolností není omezen.

(Ovlivňování polohy nebo pohybu míče - viz Pravidlo 1-2)

b. Kde se míč spustí

Jestliže se má míč spustit co nejblíže určitého místa, nesmí být spuštěn blíže jamce, než je toto určité místo, pokud není toto místo přesně známo, musí se co nejpřesněji odhadnout.

Spouštěný míč se musí nejprve dotknout té části hřiště, kam příslušné Pravidlo předepisuje jeho spuštění. Pokud se tak nestane, platí ustanovení Pravidel 20-6 a 20-7.

c. Kdy se spuštění opakuje

Míč se musí beztrestně spustit znovu, jestliže se:

(i) zakutálí do překážky a zastaví se v ní,

(ii) vykutálí z překážky a zastaví se mimo ni,

(iii) zakutálí na jamkoviště a zastaví se na něm,

(iv) zakutálí mimo hřiště a zastaví se tam,

(v) zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od jakého hráč využil úlevu podle Pravidla 24-2b (nepohyblivá závada), Pravidla 25-1 (půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (nesprávné jamkoviště) nebo Místního Pravidla (Pravidlo 33-8a), a zastaví se tam nebo se zakutálí zpět do díry po dopadu, odkud byl zvednut podle Pravidla 25-2 (zabořený míč),

(vi) odkutálí a zastaví dál než na dvě délky hole od místa, kde se poprvé dotkl části hřiště, nebo

(vii) odkutálí a zastaví blíže jamce, než je:

(a) jeho původní poloha nebo stanovená poloha (viz Pravidlo 20-2b), ledaže by to bylo Pravidly povoleno, nebo

(b) nejbližší místo úlevy nebo místo největší možné úlevy (Pravidlo 24-2, 25-1 nebo 25-3), nebo

(c) místo, kde míč naposledy překročil hranice vodní překážky nebo podélné vodní překážky (Pravidlo 26-1).

Jestliže se míč při opakovaném spuštění zakutálí do kterékoli výše vyjmenované polohy, musí se umístit co nejblíže místu, kde se při opakovaném spuštění poprvé dotkl části hřiště.

Pokud není míč, který se má opakovaně spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka: Jestliže se míč, který byl spuštěn nebo opakovaně spuštěn, zastaví a teprve následně se pohne, musí se hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

20-3. Umístění míče a vrácení míče na původní místo

a. Kdo a kde míč umístí

Míč, který má být podle Pravidel umístěn, musí umístit hráč nebo jeho partner. Míč, který má být vrácen na původní místo, musí vrátit hráč, jeho partner nebo osoba, která jej zvedla nebo s ním pohnula, a to na místo, ze kterého byl míč zvednut nebo pohnut. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při umisťování nebo vracení míče na původní místo, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s umisťováním nebo vracením míče na původní místo nebo odstraňováním předmětu označujícího jeho polohu, není to trestné. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle tohoto Pravidla nebo podle Pravidla 18-2a nebo podle Pravidla 20-1.

b. Změna polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo

Jestliže dojde ke změně původní polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo, pak se:

(i) mimo překážku musí míč umístit na nejbližší místo nabízející polohu co nejvíce podobnou původní poloze, které však není od původního místa dál než na jednu délku hole, není blíže jamce a není v překážce,

(ii) ve vodní překážce musí míč umístit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že míč musí být umístěn v dané vodní překážce,

(iii) v bankru musí obnovit původní poloha tak dobře, jak je to jen možné, a míč do ní umístit.

c. Místo nelze zjistit

Jestliže nelze zjistit místo, kam se má míč umístit nebo vrátit, pak se:

(i) v poli musí míč spustit co nejblíže původnímu místu, ale ne v překážce nebo na jamkovišti,

(ii) v překážce musí míč spustit v dané překážce co nejblíže původnímu místu,

(iii) na jamkovišti musí míč umístit co nejblíže původnímu místu, ale ne v překážce.

Výjimka: Jestliže při obnovení hry (Pravidlo 6-d) není možné zjistit místo, na které se má míč umístit, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč se musí umístit na toto určené místo.

d. Míč nezůstane ležet v klidu na místě

Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, na které byl umístěn, musí se beztrestně umístit znovu na stejné místo. Jestliže opět nezůstane ležet v klidu na místě, pak se:

(i) mimo překážku musí umístit na nejbližší místo, kde zůstane ležet v klidu, avšak ne blíže jamce ani v překážce,

(ii) v překážce musí umístit na nejbližší místo v dané překážce, kde zůstane ležet v klidu, avšak ne blíže jamce.

Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 20-1, 20-2 nebo 20-3:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

20-4. Kdy je spuštěný nebo umístěný míč ve hře

Jestliže byl hráčův míč ve hře zvednut, stává se opět míčem ve hře, jakmile je spuštěn nebo umístěn.

Nahrazený míč se stává míčem ve hře, jakmile je spuštěn nebo umístěn.

(Nesprávně nahrazený míč - viz Pravidlo 15-2)

(Zvednutí nesprávně nahrazeného míče nebo míče, který byl nesprávně spuštěn nebo umístěn - viz Pravidlo 20-6)

20-5. Hraní další rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána

Jestliže si hráč podle Pravidel zvolí možnost hrát další ránu z místa, odkud byla hrána předchozí rána, nebo mu to Pravidla nařizují, musí postupovat následovně:

a. Na odpališti: Míč se musí hrát z odpaliště. Může se hrát z libovolného místa na odpališti a smí se nasadit.

b. V poli nebo v překážce: Míč se musí spustit.

c. Na jamkovišti: Míč se musí umístit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 20-5:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

20-6. Zvednutí nesprávně nahrazeného míče, nebo míče, který byl nesprávně spuštěn nebo umístěn

Jestliže byl míč nesprávně nahrazen, spuštěn nebo umístěn na nesprávném místě nebo jinak v rozporu s Pravidly, ale nebyl dosud odehrán, smí se beztrestně zvednout a hráč pak musí postupovat správně.

20-7. Hra z nesprávného místa

a. Všeobecně

Hráč zahraje z nesprávného místa, jestliže zahraje ránu svým míčem ve hře:

(i) na části hřiště, kde Pravidla nedovolují hrát nebo spustit nebo umístit míč, nebo

(ii) pokud Pravidla vyžadují, aby byl míč opakovaně spuštěn nebo aby byl míč, který se pohnul, vrácen na původní místo.

Poznámka: Ohledně míče zahraného odjinud než z odpaliště nebo zahraného z nesprávného odpaliště - viz Pravidlo 11-4.

b. Jamková hra

Jestliže hráč zahraje ránu z nesprávného místa, ztrácí jamku.

c. Hra na rány

Jestliže hráč zahraje ránu z nesprávného místa, je potrestán dvěma trestnými ranami podle příslušného Pravidla. Pokud nedošlo k vážnému porušení Pravidel (viz Poznámka 1), musí hráč dohrát jamku míčem zahraným z nesprávného místa, aniž by svou chybu napravoval.

Jestliže hráč zjistí, že hrál z nesprávného místa, a domnívá se, že by mohlo jít o vážné porušení Pravidel, musí před tím, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, dohrát jamku druhým míčem spuštěným nebo umístěným podle Pravidel. Pokud se jedná o poslední jamku kola, musí před tím, než opustí jamkoviště, ohlásit, že dohraje jamku druhým míčem spuštěným nebo umístěným podle Pravidel.

Hráč musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován. Soutěžní výbor musí určit, jestli došlo k závažnému porušení Pravidel. Pokud ano, započítává se výsledek dosažený druhým míčem a hráč si k němu musí přičíst dvě trestné rány. Pokud došlo k závažnému porušení Pravidel a hráč svou chybu nenapravil výše uvedeným způsobem, je diskvalifikován.

Poznámka 1: Hráč se dopustí vážného porušení Pravidel, jestliže Soutěžní výbor dojde k závěru, že hráč tím, že hrál z nesprávného místa, získal významnou výhodu.

Poznámka 2: Jestliže hráč hraje druhý míč podle Pravidla 20-7c a následně je určeno, že se výsledek tohoto míče nezapočítává, pak se rány zahrané tímto míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají. Jestliže se počítá výsledek dosažený druhým míčem, pak se rána zahraná původním míčem z nesprávného místa ani žádné rány následně zahrané původním míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní původního míče nezapočítávají.

Pravidlo 21 - Čištění míče

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

Míč na jamkovišti se smí očistit, pokud byl zvednut podle Pravidla 16-1b. Jinde se zvednutý míč smí očistit s výjimkou případů, kdy byl zvednut:

a. kvůli zjištění, zda není nezpůsobilý ke hře (Pravidlo 5-3),

b. kvůli identifikaci (Pravidlo 12-2), v takovém případě se smí očistit jen natolik, kolik je nezbytné k identifikaci míče, nebo

c. protože napomáhal nebo překážel ve hře (Pravidlo 22).

Jestliže hráč očistí míč během hraní jamky kromě případů povolených tímto Pravidlem, je potrestán jednou trestnou ranou a míč, pokud byl zvednut, musí být vrácen na původní místo.

Jestliže hráč nevrátí míč na původní místo, ačkoli tak měl učinit, je potrestán za porušení Pravidla 20-3a, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 21.

Výjimka: Jestliže je hráč potrestán za to, že nepostupoval v souladu s Pravidlem 5-3, 12-2 nebo 22, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 21.

Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

22-1. Míč napomáhá ve hře

Jestliže není žádný míč v pohybu, může hráč, který se domnívá, že by nějaký míč mohl nějakému hráči napomáhat ve hře:

a. tento míč zvednout, pokud se jedná o jeho míč, nebo

b. nechat tento míč zvednout.

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-3). Pokud tento míč neleží na jamkovišti, nesmí být očištěn (viz Pravidlo 21).

Ve hře na rány může hráč, od něhož je zvednutí míče požadováno, svůj míč místo zvednutí raději odehrát.

Jestliže ve hře na rány Soutěžní výbor zjistí, že se hráči dohodli na tom, že nezvednou míč, který by mohl nějakému hráči napomáhat ve hře, jsou diskvalifikováni.

22-2. Míč překáží ve hře

Jestliže není žádný míč v pohybu, může hráč, který se domnívá, že by mu nějaký jiný míč mohl překážet ve hře, nechat tento míč zvednout.

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-3). Pokud tento míč neleží na jamkovišti, nesmí být očištěn (viz Pravidlo 21).

Ve hře na rány může hráč, od něhož je zvednutí míče požadováno, svůj míč místo zvednutí raději odehrát.

Poznámka: Jinde než na jamkovišti hráč nemůže zvednout svůj míč jen proto, že se domnívá, že by mohl nějakému hráči překážet ve hře. Jestliže zvedne svůj míč, aniž o to byl požádán, je potrestán jednou trestnou ranou za porušení Pravidla 18-2a, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 22.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

23-1. Úleva

Každý volný přírodní předmět může být beztrestně odstraněn kromě případu, kdy tento předmět i míč leží ve stejné překážce nebo se jí dotýkají.

Jestliže míč leží jinde než na jamkovišti a odstranění volného přírodního předmětu hráčem způsobí, že se míč pohne, platí Pravidlo 18-2a.

Jestliže se během odstraňování volného přírodního předmětu hráčem pohne míč na jamkovišti nebo předmět označující jeho polohu na jamkovišti, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s odstraňováním volného přírodního předmětu, není to trestné. Jinak jestliže hráč způsobí, že se míč pohne, je potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a.

Jestliže se nějaký míč pohybuje, nesmí se odstranit žádný volný přírodní předmět, který by mohl ovlivnit pohyb míče.

Poznámka: Jestliže je míč v překážce, nesmí se hráč dotknout volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout - viz Pravidlo 13-4c.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

(Hledání míče v překážce - viz Pravidlo 12-1)

(Dotknutí se dráhy patu - viz Pravidlo 16-1a)

Pravidlo 24 - Závady

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

24-1. Pohyblivá závada

Hráč může beztrestně využít následující úlevu od pohyblivé závady:

a. jestliže míč neleží v závadě nebo na závadě, smí se závada odstranit. Pokud se míč pohne, musí se vrátit na původní místo. Jestliže se míč pohnul v přímé souvislosti s odstraňováním závady, není to trestné. Jinak platí Pravidlo 18-2a.

b. jestliže míč leží v závadě nebo na závadě, smí se míč beztrestně zvednout a závada odstranit. Míč se potom musí v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit co nejblíže místu, které je přímo pod místem, na kterém původně míč v závadě nebo na závadě ležel, avšak ne blíže jamce.

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

Jestliže je nějaký míč v pohybu, nesmí se odstranit žádná závada, která by mohla ovlivnit pohyb míče, kromě obsluhované praporkové tyče nebo výstroje hráčů.

(Ovlivňování míče - viz Pravidlo 1-2)

Poznámka: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

24-2. Nepohyblivá závada

a. Překážení

Nepohyblivá závada překáží, jestliže míč leží v závadě nebo na závadě nebo tak blízko závady, že závada překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, překáží nepohyblivá závada na jamkovišti také tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce nebo podélné vodní překážce, může hráč beztrestně využít následující úlevu od nepohyblivé závady:

(i) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže jamce, než je toto místo. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení nepohyblivé závady a které není v překážce ani na jamkovišti.

(ii) V bankru: Jestliže je míč v bankru, musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v daném bankru a míč se musí spustit v daném bankru, nebo

(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za bankrem se míč smí spustit.

(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Nejbližší místo úlevy může být mimo jamkoviště.

(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i).

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

(Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého hráč využil úlevu - viz Pravidlo 20-2c(v).)

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než nepohyblivé závady, nebo (b) by k překážení závady docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

Poznámka 1: Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky), nemůže hráč využít úlevu od překážení nepohyblivé závady. Hráč musí buď hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo určující, že hráč musí určit nejbližší místo úlevy, aniž by při tom postupoval nad danou závadou, skrze ni nebo pod ní.

24-3. Míč ztracený v závadě

Je otázkou skutkové podstaty, zda je míč, který je ztracen po ráně zahrané směrem k nepohyblivé závadě, skutečně ztracen v této závadě. Aby bylo možno považovat míč za ztracený v nepohyblivé závadě, musí pro to existovat opodstatněný předpoklad. Jinak musí být míč považován za ztracený a hráč musí postupovat podle Pravidla 27.

a. Míč ztracený v pohyblivé závadě

Jestliže je míč ztracen v pohyblivé závadě, může hráč závadu beztrestně odstranit a musí míč v poli nebo v překážce spustit nebo na jamkovišti umístit co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde míč naposledy překročil vnější obvod pohyblivé závady, avšak ne blíže jamce.

b. Míč ztracený v nepohyblivé závadě

Jestliže je míč ztracen v nepohyblivé závadě, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak může využít následující úlevu:

(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je v poli, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(i).

(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je v bankru, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(ii).

(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je na jamkovišti, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(iii).

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

25-1. Půda v abnormálním stavu

a. Překážení

Půda v abnormálním stavu překáží, jestliže v ní míč leží nebo se jí jakkoli dotýká nebo když překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, překáží půda v abnormálním stavu na jamkovišti také tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, kterým hráči pro některou půdu v abnormálním stavu odepře možnost úlevy od překážení v postoji.

b. Úleva

Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce nebo podélné vodní překážce, může hráč využít úlevu od překážení půdy v abnormálním stavu následovně:

(i) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže jamce než je toto místo. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení půdy v abnormálním stavu, a které není v překážce ani na jamkovišti.

(ii) V bankru: Jestliže je míč v bankru, musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v daném bankru a míč se musí spustit v daném bankru. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně spustit v daném bankru co nejblíže místu, kde míč původně ležel, na tu část hřiště, která poskytuje největší možnou úlevu od dané půdy v abnormálním stavu, avšak ne blíže jamce.

(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za bankrem se míč smí spustit.

(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně umístit na místo, které je co nejblíže původnímu místu a které poskytuje největší možnou úlevu od dané půdy v abnormálním stavu, avšak ne blíže jamce ani v překážce. Nejbližší místo úlevy nebo největší možné úlevy může být mimo jamkoviště.

(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i).

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

(Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého hráč využil úlevu - viz Pravidlo 20-2c(v).)

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než půdy v abnormálním stavu nebo (b) by k překážení půdy v abnormálním stavu docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

Poznámka 1: Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky), nemá hráč nárok na beztrestnou úlevu od překážení půdy v abnormálním stavu. Hráč musí buď hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

c. Ztracený míč

Je otázkou skutkové podstaty, zda je míč, který je ztracen po ráně zahrané směrem k půdě v abnormálním stavu, skutečně ztracen v této půdě v abnormálním stavu. Aby bylo možno považovat míč za tracený v půdě v abnormálním stavu, musí pro to existovat opodstatněný předpoklad. Jinak musí být míč považován za ztracený a hráč musí postupovat podle Pravidla 27.

Jestliže je míč ztracen v půdě v abnormálním stavu, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak může využít následující úlevu:

(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je v poli, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(i).

(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je v bankru, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(ii).

(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je na jamkovišti, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(iii).

25-2. Zabořený míč

Jestliže je míč na libovolné nízko sekané ploše kdekoli v poli zabořený ve vlastním důlku po dopadu, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spouštěný míč se musí nejprve dotknout té části hřiště, která je v poli. "Nízko sekanou plochou" se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou, posečená na výšku dráhy nebo níže.

25-3. Nesprávné jamkoviště

a. Překážení

Nesprávné jamkoviště překáží, jestliže míč je na tomto nesprávném jamkovišti.

Překážení v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Jestliže míč leží na nesprávném jamkovišti, nesmí se hrát, jak leží. Hráč musí využít následující beztrestnou úlevu:

Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení nesprávného jamkoviště a které není v překážce ani na jamkovišti. Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

26-1. Úleva pro míč ve vodní překážce

Je otázkou skutkové podstaty, zda je míč, který je ztracen po ráně zahrané směrem k vodní překážce, skutečně ztracen v této překážce, nebo mimo ni. Aby bylo možno považovat míč za ztracený ve vodní překážce, musí existovat opodstatněný předpoklad, že v ní míč uvízl. Jinak musí být míč považován za ztracený a hráč musí postupovat podle Pravidla 27.

Jestliže je míč ve vodní překážce nebo je v ní ztracen (bez ohledu na to, zda míč leží ve vodě nebo ne), může hráč s připočtením jedné trestné rány:

a. hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byl původní míč naposledy odehrán (viz Pravidlo 20-5), nebo

b. spustit míč za vodní překážkou tak, aby místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za vodní překážkou se smí míč spustit, nebo

c. jako další možnost pouze v případě, že míč naposledy překročil hranici podélné vodní překážky, spustit míč mimo tuto vodní překážku do vzdálenosti dvou délek hole (i) od místa, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce nebo (ii) od místa na protilehlé hranici vodní překážky, které je stejně vzdálené od jamky jako místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce.

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit.

(Zakázané úkony, když je míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 13-4)

(Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce - viz Pravidlo 14-6)

26-2. Míč odehraný ve vodní překážce

a. Míč se zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce

Jestliže se míč, který byl odehrán ve vodní překážce, zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce, může hráč

(i) postupovat podle Pravidla 26-1a. Jestliže se po spuštění míče v dané překážce rozhodne, že spuštěný míč nebude hrát, může:

(a) s připočtením další jedné trestné rány předepsané příslušným Pravidlem postupovat vzhledem k dané překážce podle Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné, nebo

(b) s připočtením další jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5), nebo

(ii) postupovat podle pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné, nebo

(iii) s připočtením jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5).

b. Míč je ztracený nebo nehratelný mimo překážku nebo je mimo hřiště

Jestliže je míč odehraný z vodní překážky ztracen nebo prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, může hráč s připočtením jedné trestné rány podle Pravidla 27-1 nebo 28a:

(i) hrát míč z místa, které je co nejblíže místu v překážce, odkud byl naposledy odehrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), nebo

(ii) s připočtením další jedné trestné rány předepsané příslušným Pravidlem postupovat podle Pravidla 26-1b nebo 26-1c, pokud je použitelné, přičemž jako vztažný bod se použije místo, kde původní míč naposledy překročil hranici dané vodní překážky, než se v ní zastavil, nebo

(iii) s připočtením další jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla odehrána poslední rána mimo danou překážku (viz Pravidlo 20-5).

Poznámka 1: Jestliže hráč postupuje podle Pravidla 26-2b, nemusí míč spustit podle Pravidla 27-1 nebo 28a. Jestliže míč spustí, není povinen jej hrát. Může místo toho postupovat podle jednoho z Pravidel 26-2b(ii) nebo (iii).

Poznámka 2: Jestliže byl míč odehraný z vodní překážky prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku, nic v Pravidle 26-2b nebrání hráči postupovat podle Pravidla 28b nebo c.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště, Provizorní míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

27-1. Ztracený míč nebo míč mimo hřiště

Jestliže je míč ztracen nebo je mimo hřiště, musí hráč s připočtením jedné trestné rány hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).

Výjimka 1: Pokud existuje opodstatněný předpoklad, že je původní míč ztracen ve vodní překážce, musí hráč postupovat podle Pravidla 26-1.

Výjimka 2: Pokud existuje opodstatněný předpoklad, že je původní míč ztracen v závadě (Pravidlo 24-3) nebo v půdě v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1c), může hráč postupovat podle příslušného Pravidla.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 27-1:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

27-2. Provizorní míč

a. Postup

Jestliže míč může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, může hráč, aby ušetřil čas, hrát provizorně další míč v souladu s Pravidlem 27-1. Hráč musí o svém úmyslu hrát provizorní míč uvědomit svého soupeře v jamkové hře nebo zapisovatele nebo spoluhráče ve hře na rány a musí tento míč odehrát před tím, než on nebo jeho partner odejdou hledat původní míč.

Pokud tak neučiní a zahraje jiný míč, nejedná se o provizorní míč a tento míč se stává míčem ve hře s trestem jedné trestné rány a ztráty vzdálenosti (Pravidlo 27-1), původní míč je ztracen.

(Pořadí ve hře na odpališti - viz Pravidlo 10-3.)

Poznámka: Jestliže provizorní míč hraný podle pravidla 27-2a může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, může hráč hrát další provizorní míč. Pokud tak učiní, je tento další provizorní míč ve stejném vztahu vůči předchozímu provizornímu míči jako první provizorní míč k původnímu míči.

b. Kdy se provizorní míč stává míčem ve hře

Hráč může hrát provizorní míč tak dlouho, dokud nedosáhne úrovně místa, kde pravděpodobně leží jeho původní míč. Jestliže však zahraje ránu provizorním míčem z místa, kde pravděpodobně leží jeho původní míč, nebo z místa, které je blíže jamce než toto místo, je původní míč ztracen a provizorní míč se stává míčem ve hře s trestem jedné trestné rány a ztráty vzdálenosti (Pravidlo 27-1).

Jestliže je původní míč ztracen mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, stává se provizorní míč míčem ve hře s trestem jedné trestné rány a ztráty vzdálenosti (Pravidlo 27-1).

Pokud existuje opodstatněný předpoklad, že je původní míč ztracen ve vodní překážce, musí hráč postupovat podle Pravidla 26-1.

Výjimka: Pokud existuje opodstatněný předpoklad, že je původní míč ztracen v závadě (Pravidlo 24-3) nebo v půdě v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1c), může hráč postupovat podle příslušného Pravidla.

c. Zanechání hry provizorním míčem

Jestliže původní míč není ztracen ani není mimo hřiště, musí hráč zanechat hry provizorním míčem a pokračovat ve hře původním míčem. Pokud zahraje provizorním míčem další ránu nebo rány, jedná se o hru nesprávným míčem a platí ustanovení Pravidla 15.

Poznámka: Jestliže hráč hraje provizorní míč podle Pravidla 27-2a a posléze toho podle Pravidla 27-2c zanechá, pak se rány, zahrané tímto provizorním míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají.

Pravidlo 28 - Nehratelný míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

Hráč může prohlásit svůj míč za nehratelný kdekoli na hřišti, avšak ne ve vodní překážce. Pouze hráč sám rozhoduje o tom, zda je jeho míč nehratelný.

Jestliže hráč prohlásí svůj míč za nehratelný, musí s připočtením jedné trestné rány:

a. hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl původní míč naposledy odehrán (viz Pravidlo 20-5), nebo

b. spustit míč zpátky za původní místo tak, aby původní místo bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko zpátky se míč smí spustit, nebo

c. spustit míč do vzdálenosti dvou délek hole od místa, kde míč leží, avšak ne blíže jamce.

Jestliže je nehratelný míč v bankru, může hráč postupovat podle odstavce a, b nebo c. Pokud si zvolí postup podle odstavce b nebo c, musí míč spustit v daném bankru.

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 28:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >