Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Další formy hry
Pravidla golfu - Další formy hry
Sunday, 17 December 2006

Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

29-1. Všeobecně

Při trojhře a čtyřhře se partneři během stanoveného kola musí střídat ve hře z odpališť a v úderech během hraní každé jamky. Trestné rány nemají vliv na pořadí ve hře.

29-2. Jamková hra

Jestliže hráč odehraje, když měl hrát jeho partner, ztrácí jeho strana jamku.

29-3. Hra na rány

Jestliže partneři zahrají jednu nebo více ran v nesprávném pořadí, tyto rány se nezapočítávají a strana je potrestána dvěma trestnými ranami. Strana musí napravit tuto svou chybu tím, že hraje míč ve správném pořadí z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého poprvé hrála v nesprávném pořadí (viz Pravidlo 20-5). Pokud strana odehraje ránu z následujícího odpaliště, aniž by svou chybu napravila, nebo v případě poslední jamky kola opustí jamkoviště, aniž by ohlásila úmysl svou chybu napravit, je diskvalifikována.

Pravidlo 30 - Jamková hra třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

30-1. Platí Pravidla golfu

Pro jamkovou hru třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

30-2. Jamková hra třemi míči

a. Míčem v klidu pohne soupeř

Jestliže se soupeř, jeho nosič nebo výstroj dotkne hráčova míče nebo jím pohne jindy než při hledání a jestliže Pravidla nestanoví jinak, platí Pravidlo 18-3b. Tento soupeř je potrestán jednou trestnou ranou ve svém zápase s hráčem, avšak nikoli ve svém zápase s druhým soupeřem.

b. Míč náhodou vychýlen nebo zastaven soupeřem

Jestliže soupeř, jeho nosič nebo výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. V zápase s tímto soupeřem může hráč buď hrát míč, jak leží, nebo dříve než kterákoli strana zahraje další ránu, svou ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5). V zápase s druhým soupeřem musí hrát původní míč, jak leží.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje praporkovou tyč - viz Pravidlo 17-3b.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem - viz Pravidlo 1-2)

30-3. Jamková hra o nejlepší míč a čtyřmi míči

a. Zastoupení strany

Strana může být po celý zápas nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů, nemusí být přítomni všichni partneři. Nepřítomný partner se může připojit k zápasu mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.

b. Přípustný počet holí

Strana je potrestána za porušení Pravidel 4-3a(iii) a 4-4 kterýmkoli z partnerů.

c. Pořadí ve hře

Míče náležející jedné straně mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana považuje za nejlepší.

d. Nesprávný míč

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, je diskvalifikován pro právě hranou jamku, avšak jeho partner není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč patří jemu. Pokud nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

e. Diskvalifikace strany

(i) Strana je diskvalifikována, pokud kterýkoli z partnerů poruší některé z následujících Pravidel:

• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel

• 4-1, 4-2 Hole

• 5-1, 5-2 Míč

• 6-2a Hendikep (hra s vyšším hendikepem)

• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče, hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)

• 6-7 Nepřípustné zdržování hry, Pomalá hra (opakované porušení)

• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj

(ii) Strana je diskvalifikována, pokud všichni partneři poruší některé z následujících Pravidel:

• 6-3 Čas startu a skupiny

• 6-8 Přerušení hry

(iii) Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel znamenalo diskvalifikaci hráče, je tento hráč diskvalifikován pouze pro danou jamku.

f. Dopad ostatních trestů

Jestliže porušení Pravidel hráčem napomůže ve hře jeho partnerovi nebo nepříznivě ovlivní hru soupeře, obdrží partner stejný trest jako hráč.

Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera. Pokud je předepsaným trestem ztráta jamky, je hráč diskvalifikován pro právě hranou jamku.

g. Jiný druh zápasu se hraje současně

Jestliže se současně se zápasem ve hře o nejlepší míč nebo čtyřmi míči hraje i jiný druh zápasu, platí výše uvedená zvláštní Pravidla.

Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

31-1. Všeobecně

Ve hře na rány čtyřmi míči hrají dva hráči jako partneři, přičemž každý hraje svým míčem. Výsledkem na jamce je nižší z výsledků obou partnerů. Jestliže jeden z partnerů nedohraje jamku, není to trestné.

Ve hře na rány čtyřmi míči platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

31-2. Zastoupení strany

Strana může být po celé stanovené kolo nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů, nemusí být přítomni oba partneři. Nepřítomný partner se může připojit ke svému partnerovi mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.

31-3. Přípustný počet holí

Strana je potrestána za porušení Pravidel 4-3a(iii) a 4-4 kterýmkoli z partnerů.

31-4. Zapisování výsledků

Zapisovatel je povinen na každé jamce zapsat pouze hrubý výsledek toho z partnerů, jehož výsledek se započítává. Započítávané hrubé výsledky musí být jednotlivě identifikovatelné, jinak je strana diskvalifikována. Stačí, když za splnění podmínek Pravidla 6-6b odpovídá pouze jeden z partnerů. (Nesprávný výsledek - viz Pravidlo 31-7a.)

31-5. Pořadí ve hře

Míče náležející jedné straně mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana považuje za nejlepší.

31-6. Nesprávný míč

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, je potrestán dvěma trestnými ranami a musí tuto svou chybu napravit tak, že dále hraje správný míč v souladu s Pravidly. Jeho partner není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč patří jemu.

Pokud nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

31-7. Trest diskvalifikace

a. Porušení Pravidel jedním z partnerů

Strana je diskvalifikována, pokud kterýkoli z partnerů poruší některé z následujících Pravidel:

• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel

• 4-1, 4-2 Hole

• 5-1, 5-2 Míč

• 6-2b Hendikep (hra s vyšším hendikepem)

• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče, hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)

• 6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku

• 6-6d Nesprávný výsledek na jamce, tj. když je zapsaný výsledek toho partnera, jehož výsledek se započítává, nižší než skutečný. Pokud je zapsaný výsledek toho partnera, jehož výsledek se započítává, vyšší než skutečný, platí odevzdaný výsledek.

• 6-7 Nepřípustné zdržování hry, Pomalá hra (opakované porušení)

• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj

• 31-4 Započítávané hrubé výsledky nejsou jednotlivě identifikovatelné

b. Porušení Pravidel oběma partnery

Strana je diskvalifikována pokud:

(i) oba partneři poruší Pravidlo 6-3 (Čas startu a skupiny) nebo Pravidlo 6-8 (Přerušení hry), nebo

(ii) oba partneři na téže jamce poruší některé Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace v soutěži nebo na právě hrané jamce.

c. Pouze na dané jamce

Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel mělo za následek diskvalifikaci, je hráč diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.

31-8. Dopad ostatních trestů

Jestliže porušení Pravidel hráčem napomůže ve hře jeho partnerovi, obdrží partner stejný trest jako hráč.

Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera.

Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

32-1. Podmínky

Soutěže proti bogey, proti par a Stableford jsou druhy soutěže na rány, ve které se na každé jamce hraje proti pevně stanovenému počtu ran. Platí Pravidla pro hru na rány, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

a. Soutěže proti bogey a proti par

V soutěžích proti bogey a proti par se počítá jako v jamkové hře. Jamka, na které hráč nemá žádný výsledek, se pokládá za prohranou. Vítězí hráč, který má v součtu nejlepší celkový výsledek.

Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž hráč dosáhl čistého výsledku rovnajícího se pevně stanovenému počtu ran nebo nižšího.

Poznámka 1: Přípustný počet holí - tresty jako v jamkové hře - viz Pravidlo 4-4.

Poznámka 2: Pouze jeden nosič v každém okamžiku - tresty jako v jamkové hře - viz Pravidlo 6-4.

Poznámka 3: Nepřípustné zdržování, Pomalá hra (Pravidlo 6-7) - hráčův výsledek se upraví odečtením jedné jamky od celkového výsledku.

b. Soutěže Stableford

V soutěžích Stableford se počítají body získané na každé jamce v závislosti na pevně stanoveném počtu ran, a to následovně:

 

Jamka zahrána za      Body
Více než jednu ránu nad daný počet nebo žádný výsledek      0
Jednu ránu nad daný počet      1
Daný počet ran      2
Jednu ránu pod daný počet      3
Dvě rány pod daný počet      4
Tři rány pod daný počet      5
Čtyři rány pod daný počet      6

Vítězí hráč, který získá nejvyšší počet bodů.

Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž čistý výsledek hráče znamená zisk jednoho nebo více bodů.

Poznámka 1: Přípustný počet holí (Pravidlo 4-4) - Tresty jsou následující: z celkového počtu bodů získaných za celé kolo se odečtou dva body za každou jamku, na níž došlo k porušení daného Pravidla - nejvyšší možná srážka za kolo: čtyři body.

Poznámka 2: Pouze jeden nosič v každém okamžiku (Pravidlo 6-4) - Tresty jsou následující: z celkového počtu bodů získaných za celé kolo se odečtou dva body za každou jamku, na níž došlo k porušení daného Pravidla - nejvyšší možná srážka za kolo: čtyři body.

Poznámka 3: Nepřípustné zdržování, Pomalá hra (Pravidlo 6-7) - Hráčův výsledek se upraví odečtením dvou bodů z celkového počtu bodů získaných za celé kolo.

32-2. Trest diskvalifikace

a. V soutěži

Hráč je diskvalifikován, pokud poruší některé z následujících Pravidel:

• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel

• 3-4 Odmítnutí podrobit se Pravidlům

• 4-1, 4-2 Hole

• 5-1, 5-2 Míč

• 6-2b Hendikep (hra s vyšším hendikepem, neuvedení hendikepu)

• 6-3 Čas startu a skupiny

• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče, hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)

• 6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku

• 6-6d Nesprávný výsledek na jamce, tj. když je zapsaný výsledek nižší než skutečný, kromě případu, kdy porušení tohoto Pravidla neovlivní výsledek hráče na dané jamce.

• 6-7 Nepřípustné zdržování hry, Pomalá hra (opakované porušení)

• 6-8 Přerušení hry

• 7-1 Cvičení před kolem nebo mezi koly

• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj

b. Na dané jamce

Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel mělo za následek diskvalifikaci, je hráč diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.

ADMINISTRATIVA

Pravidlo 33 - Soutěžní výbor

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

33-1. Podmínky, zrušení Pravidla

Soutěžní výbor musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát.

Soutěžní výbor není oprávněn zrušit žádné Pravidlo golfu.

Určitá Pravidla pro hru na rány se tak podstatně liší od Pravidel pro jamkovou hru, že spojení těchto dvou způsobů hry není možné a je zakázáno. Nelze uznat ani výsledky zápasů hraných za takových okolností ani výsledky ve hře na rány dosažené za takových okolností.

V soutěži na rány může Soutěžní výbor omezit povinnosti rozhodčího.

33-2. Hřiště

a. Určení hranic

Soutěžní výbor musí přesně určit:

(i) hřiště a jeho hranice,

(ii) hranice vodních překážek a podélných vodních překážek,

(iii) půdu v opravě,

(iv) závady a nedílné součásti hřiště.

b. Nové jamky

Nové jamky se mají vyvrtat v den zahájení soutěže na rány a také kdykoli jindy, když to Soutěžní výbor uzná za nutné, pokud budou v jednom kole všichni hráči hrát do stejně umístěných jamek.

Výjimka: Jestliže není možné opravit poškozenou jamku tak, aby odpovídala definici, může Soutěžní výbor nechat vyvrtat novou jamku na blízkém, podobném místě.

Poznámka: Jestliže se má hrát jedno kolo ve více dnech, může Soutěžní výbor uvést v podmínkách soutěže, že jamky a odpaliště mohou být během soutěže každý den umístěny různě, pokud každý den budou všichni soutěžící hrát ze stejných odpališť a do stejně umístěných jamek.

c. Cvičná plocha

Jestliže není k dispozici cvičná plocha mimo území hřiště, na kterém se soutěž koná, měl by Soutěžní výbor, pokud je to možné, určit plochu, na které mohou hráči v libovolný den soutěže cvičit. Ve dnech soutěže na rány by Soutěžní výbor neměl běžně povolit cvičení na jamkovišti ani na jamkoviště ani z překážek na hřišti, na němž se soutěž koná.

d. Hřiště nezpůsobilé ke hře

Jestliže Soutěžní výbor nebo jeho odpovědný zástupce považuje hřiště za nezpůsobilé ke hře nebo pokud uzná, že regulérní hra není z nějakého důvodu možná, může nařídit dočasné přerušení hry bez ohledu na to, zda se jedná o jamkovou hru nebo o hru na rány, nebo ve hře na rány prohlásit kolo za neplatné a zrušit všechny výsledky daného kola. Pokud je kolo zrušeno, jsou zrušeny i všechny tresty obdržené v tomto kole.

(Postup při přerušení a obnovení hry - viz Pravidlo 6-8)

33-3. Čas startu a skupiny

Soutěžní výbor musí určit startovní časy a ve hře na rány také složení skupin, ve kterých budou hráči hrát.

Jestliže je soutěž v jamkové hře rozložena na delší časové období, měl by Soutěžní výbor stanovit dobu, během které se musí sehrát jednotlivá kola. Jestliže si hráči mohou sjednat termín svého zápasu kdykoli v tomto období, měl by Soutěžní výbor určit, že pokud se hráči nedohodnou na termínu dřívějším, musí být zápas sehrán ve stanoveném čase poslední den daného období.

33-4. Tabulka přidělování hendikepových ran

Soutěžní výbor musí vydat tabulku, která udává pořadí jamek, v jakém jsou na nich dávány nebo dostávány hendikepové rány.

33-5. Výsledkový lístek

Ve hře na rány musí Soutěžní výbor každému hráči poskytnout výsledkový lístek s uvedením data a jména hráče nebo jmen hráčů ve čtyřhře či ve hře na rány čtyřmi míči.

Ve hře na rány je Soutěžní výbor odpovědný za správné sečtení výsledků jednotlivých jamek a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku.

Ve hře na rány čtyřmi míči je Soutěžní výbor odpovědný za zaznamenání výsledku lepšího míče na každé jamce při započítání hendikepů uvedených na výsledkovém lístku a za sečtení výsledků lepším míčem.

V soutěži proti bogey, proti par nebo v soutěži Stableford je Soutěžní výbor odpovědný za započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku, za určení výsledku na každé jamce a za celkový výsledek nebo počet bodů.

Poznámka: Soutěžní výbor může požadovat, aby hráči zaznamenali na výsledkový lístek datum a své jméno.

33-6. Rozhodnutí o pořadí při rovnosti výsledků

Soutěžní výbor musí vyhlásit způsob, den a čas pro potřeby rozhodnutí v případě nerozhodného zápasu nebo v případě rovnosti výsledků, bez ohledu na to, zda se hraje s hendikepy, nebo ne.

Nerozhodný zápas v jamkové hře se nesmí rozhodnout hrou na rány. Rovnost výsledků ve hře na rány se nesmí rozhodnout zápasem na jamky.

33-7. Trest diskvalifikace, Uvážení Soutěžního výboru

V jednotlivých výjimečných případech může Soutěžní výbor prominout, změnit nebo udělit trest diskvalifikace, jestliže to považuje za oprávněné.

Žádný trest nižší než diskvalifikace nesmí být prominut nebo změněn.

33-8. Místní pravidla

a. Zásady

S ohledem na místní neobvyklé podmínky může Soutěžní výbor vydat Místní pravidla, pokud jsou tato v souladu se zásadami uvedenými v Dodatku I.

b. Zrušení nebo změna Pravidla

Žádné Pravidlo golfu nesmí být zrušeno Místním pravidlem. Nicméně pokud Soutěžní výbor uváží, že místní neobvyklé podmínky překážejí řádnému hraní hry do té míry, že je nutné vydat takové Místní pravidlo, které upravuje Pravidla golfu, musí být takové Místní Pravidlo schváleno R&A.

Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

34-1. Nároky a tresty

a. Jamková hra

Jestliže je v jamkové hře vznesen u Soutěžního výboru nějaký nárok podle Pravidla 2-5, má být rozhodnutí vydáno co nejdříve, aby mohl být stav zápasu v případě potřeby upraven. Soutěžní výbor nesmí posoudit nárok, který není vznesen v souladu s Pravidlem 2-5.

Uplatnění trestu diskvalifikace za porušení Pravidla 1-3 není časově nijak omezeno.

b. Hra na rány

Kromě níže uvedených výjimek se ve hře na rány nesmí po ukončení soutěže žádný trest prominout, změnit či uložit. Soutěž je ukončena, když byly oficiálně vyhlášeny její výsledky nebo v případě kvalifikace ve hře na rány následované jamkovou hrou, když hráč zahrál první ránu svého prvního zápasu na jamky.

Výjimky: Trest diskvalifikace musí být uložen i po skončení soutěže, jestliže hráč:

(i) porušil Pravidlo 1-3 (Dohoda o nedodržování Pravidel), nebo

(ii) odevzdal výsledkový lístek, na němž uvedl hendikep, o kterém ještě před ukončením soutěže věděl, že je vyšší než jeho skutečný hendikep, a toto ovlivnilo počet obdržených ran (Pravidlo 6-2b), nebo

(iii) odevzdal výsledkový lístek s nižším výsledkem na některé jamce, než byl jeho skutečný výsledek (Pravidlo 6-6d), z jiného důvodu, než že do něj nezapočítal trest, o jehož obdržení před ukončením soutěže nevěděl, nebo

(iv) ještě před ukončením soutěže věděl, že porušil kterékoli Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace.

34-2. Rozhodnutí rozhodčího

Jestliže Soutěžní výbor jmenuje rozhodčího, je rozhodnutí tohoto rozhodčího konečné.

34-3. Rozhodnutí Soutěžního výboru

Jestliže není jmenován rozhodčí, musí hráči jakýkoli svůj spor nebo pochybnosti týkající se Pravidel přednést Soutěžnímu výboru, jehož rozhodnutí je konečné.

Pokud Soutěžní výbor nedokáže rozhodnout, přednese tento spor nebo pochybnost týkající se Pravidel "Výboru pro Pravidla golfu" R&A, jehož rozhodnutí je konečné.

Jestliže spor nebo pochybnost týkající se Pravidel nebyly předneseny "Výboru pro Pravidla golfu", může hráč nebo hráči požádat, aby byl "Výboru pro Pravidla golfu" zaslán prostřednictvím pověřeného zástupce Soutěžního výboru dohodnutý popis situace s žádostí o vyjádření, zda vydané rozhodnutí bylo správné. Odpověď bude zaslána tomuto pověřenému zástupci Soutěžního výboru.

Pokud nebyla hra vedena v souladu s Pravidly golfu, nebude "Výbor pro Pravidla golfu" rozhodovat v žádné sporné otázce.

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >