Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Místní pravidla, podmínky soutěže
Pravidla golfu - Místní pravidla, podmínky soutěže
Sunday, 17 December 2006

Část A - Místní pravidla

Podle Pravidla 33-8a může Soutěžní výbor vytvářet a zveřejňovat Místní pravidla, která se týkají místních neobvyklých podmínek, pokud jsou tato Místní pravidla v souladu s politikou ustanovenou v tomto Dodatku. Podrobné informace ohledně přijatelných a zakázaných Místních pravidel jsou navíc uvedeny v "Rozhodnutích o Pravidlech golfu" (Decisions on the Rules of Golf) u Pravidla 33-8 a v "Průvodci pořádáním soutěží" (Guidance on Running a Competition).

Jestliže místní neobvyklé podmínky překážejí řádné hře a Soutěžní výbor pokládá za nezbytné pozměnit některé Pravidlo golfu, musí k tomu získat souhlas R&A.

1. Vyznačení hranic a okrajů

Upřesnění prostředků použitých k vyznačení území mimo hřiště, vodních překážek, podélných vodních překážek, půdy v opravě, závad a nedílných součástí hřiště (Pravidlo 33-2a).

2. Vodní překážky

a. Podélné vodní překážky

Vyjasnění statutu vodních překážek, které mohou být podélnými vodními překážkami (Pravidlo 26).

b. Provizorní míč

Povolení hrát provizorní míč podle Pravidla 26-1 vzhledem k míči, který může být v takové vodní překážce, že pokud se původní míč nenajde, existuje opodstatněný předpoklad, že je ztracen v této vodní překážce, a přitom by bylo nepraktické zjišťovat, zda míč v překážce je či není, anebo by to nepřípustně zdržovalo hru. Nový míč se hraje provizorně podle libovolné z možností uvedených v Pravidle 26-1 nebo podle libovolného použitelného Místního pravidla. Jestliže hráč v takovém případě hraje provizorní míč a původní míč je ve vodní překážce, může hráč hrát původní míč, jak leží, nebo pokračovat ve hře provizorním míčem, ale nemůže postupovat podle Pravidla 26-1 vzhledem k původnímu míči.

3. Oblasti hřiště vyžadující ochranu, Chráněné biozóny

Nápomoc ochraně hřiště označením oblastí včetně drnových školek, čerstvé výsadby a ostatních částí hřiště, které jsou právě upravovány, za "půdu v opravě", ze které je hra zakázána.

Pokud Soutěžní výbor musí zabránit hře z chráněných biozón, které jsou na hřišti nebo k němu bezprostředně přiléhají, měl by vydat Místní pravidlo, vyjasňující postup při úlevě.

4. Dočasné podmínky - bláto, nadměrné mokro, špatný stav hřiště a ochrana hřiště

a. Zvednutí zabořeného míče, čištění

Oprávnění k úlevě od zabořeného míče kdekoli v poli nebo k zvednutí, očištění a vrácení míče na původní místo kdekoli v poli nebo na nízko sekané ploše v poli vzhledem k dočasným podmínkám, které mohou být překážkou řádné hře, včetně bláta a nadměrného mokra.

b. "Povolené stavění" a "Pravidla pro zimní období"

Nepříznivé podmínky včetně špatného stavu hřiště nebo výskytu bláta jsou někdy do té míry převládající, zejména pak v průběhu zimních měsíců, že Soutěžní výbor může rozhodnout o poskytnutí úlevy hráčům za pomoci dočasného Místního pravidla, aby tak zajistil ochranu hřiště nebo spravedlivou a příjemnou hru. Takové Místní pravidlo musí být odvoláno, jakmile to podmínky umožní.

5. Závady

a. Všeobecně

Vyjasnění statutu předmětů, které mohou být závadami (Pravidlo 24).

Prohlášení libovolné konstrukce za nedílnou součást hřiště, a tedy nikoli za závadu, např. zpevněné okraje odpališť, jamkovišť a bankrů (Pravidla 24 a 33-2a).

b. Kameny v bankrech

Povolení odstranit kameny v bankrech tím, že jsou prohlášeny za "pohyblivé závady" (Pravidlo 24-1).

c. Silnice a cesty

(i) Prohlášení umělých povrchů a okrajů silnic, cest a pěšin za nedílnou součást hřiště, nebo

(ii) Poskytnutí podobné úlevy, jako poskytuje Pravidlo 24-2b, od silnic, cest a pěšin, které nemají umělý povrch ani okraje, pokud by mohly nespravedlivě ovlivnit hru.

d. Nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště

Poskytnutí úlevy od překážení nepohyblivých závad, které jsou na jamkovišti nebo ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od jamkoviště, pokud míč leží ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od dané závady.

e. Ochrana mladých stromků

Poskytnutí úlevy za účelem ochrany mladých stromků.

f. Dočasné závady

Poskytnutí úlevy od překážení dočasných závad (např. tribun pro diváky, televizních kabelů nebo jiného vybavení atd.).

6. Dropovací zóny

Zřízení speciálních oblastí, ve kterých se může nebo musí míč spustit, pokud je nemožné nebo nepraktické postupovat přesně podle Pravidla 24-2b nebo 24-3 (Nepohyblivá závada), Pravidla 25-1b a 25-1c (Půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (Nesprávné jamkoviště), Pravidla 26-1 (Vodní překážky a podélné vodní překážky) nebo Pravidla 28 (Nehratelný míč).

Část B - Vzorová Místní pravidla

V mezích politiky ustavené v části A tohoto Dodatku může Soutěžní výbor přijmout vzorové Místní pravidlo tak, že na výsledkovém lístku nebo nástěnce uvede některé níže uvedené vzorové Místní pravidlo nebo se na něj odkáže. Vzorová Místní pravidla 3a, 3b, 3c, 6a a 6b by nicméně neměla být vytištěna na výsledkovém lístku, a to ani formou odkazu, protože všechna mají omezenou dobu platnosti.

1. Oblasti hřiště vyžadující ochranu, Chráněné biozóny

a. Půda v opravě, Hra zakázána

Jestliže chce Soutěžní výbor chránit určitou oblast hřiště, měl by ji prohlásit za půdu v opravě a zakázat hru z této oblasti. Je doporučeno následující Místní pravidlo:

" ___ (označené pomocí ___) je půda v opravě, ze které je hra zakázána. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány."

b. Chráněné biozóny

Jestliže příslušná autorita (tj. státní úřad apod.) zakáže z důvodu ochrany životního prostředí vstup do určité oblasti, která je na hřišti nebo k němu bezprostředně přiléhá, nebo zakáže hru z takové oblasti, měl by Soutěžní výbor vydat Místní pravidlo vyjasňující postup při úlevě.

Soutěžní výbor má určitou volnost v tom, zda oblast prohlásí za půdu v opravě, vodní překážku nebo území mimo hřiště. Nesmí ale prohlásit za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku takovou oblast, která nesplňuje definici "vodní překážky", a měl by se pokusit zachovat povahu jamky.

Je doporučeno následující Místní pravidlo:

"I. Definice

Chráněná biozóna je oblast, která je za takovou prohlášena příslušnou autoritou. Vstup do této oblasti nebo hra z této oblasti jsou zakázány. Taková oblast může být podle úvahy Soutěžního výboru prohlášena za půdu v opravě, vodní překážku, podélnou vodní překážku nebo území mimo hřiště. Aby mohla být oblast prohlášena za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku, musí splňovat definici vodní překážky.

Poznámka: Soutěžní výbor nemůže prohlásit oblast za chráněnou biozónu.

II. Míč v chráněné biozóně

a. Půda v opravě

Jestliže je míč v chráněné biozóně, která byla prohlášena za půdu v opravě, musí se míč spustit podle Pravidla 25-1b.

Jestliže existuje opodstatněný předpoklad, že je míč ztracen v chráněné biozóně, která byla prohlášena za půdu v opravě, může hráč využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 25-1c.

b. Vodní překážky a podélné vodní překážky

Jestliže je míč v chráněné biozóně, která byla prohlášena za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku, nebo existuje opodstatněný předpoklad, že je v takové chráněné biozóně ztracen, musí hráč s připočtením jedné trestné rány postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka: Jestliže se míč spuštěný podle Pravidla 26 zakutálí do pozice, kde chráněná biozóna překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle odstavce III. tohoto Místního pravidla.

c. Mimo hřiště

Jestliže je míč v chráněné biozóně, která byla prohlášena za území mimo hřiště, musí si hráč připočítat jednu trestnou ránu a hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).

III. Překážení v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu

Chráněná biozóna překáží, pokud překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Pokud dochází k překážení, musí hráč použít následující úlevu:

(a) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí se určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) nedochází v něm k překážení chráněné biozóny a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Hráč pak musí míč zvednout a beztrestně jej spustit do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

(b) V překážce: Jestliže je míč v překážce, musí hráč míč zvednout a spustit jej buď:

(i) beztrestně v překážce co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce a na takovou část hřiště, která poskytuje úplnou úlevu od dané chráněné biozóny, nebo

(ii) s připočtením jedné trestné rány mimo překážku tak, aby původní místo bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za překážkou se smí míč spustit. Navíc může hráč, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 26 nebo 28.

(c) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které poskytuje úplnou úlevu od překážení chráněné biozóny, avšak ne blíže jamce ani v překážce.

Míč zvednutý podle odstavce II tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle odstavce III tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než chráněné biozóny, na kterou se vztahuje toto Místní pravidlo, nebo (b) by k překážení této chráněné biozóny docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Poznámka: V případě vážného porušení tohoto Místního pravidla může Soutěžní výbor udělit trest diskvalifikace."

2. Ochrana mladých stromků

Jestliže je žádoucí ochránit před poškozením mladé stromky, je doporučeno následující Místní pravidlo:

"Ochrana mladých stromků rozpoznatelných podle ___. Jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Pokud je míč ve vodní překážce, musí hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26. Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než takového stromku nebo (b) by k překážení takového stromku docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány."

3. Dočasné podmínky - bláto, nadměrné mokro, špatný stav hřiště a ochrana hřiště

a. Úleva při zabořeném míči, Čištění míče

Pravidlo 25-2 poskytuje beztrestnou úlevu pro míč zabořený ve vlastním důlku po dopadu na libovolné nízko sekané ploše kdekoli v poli. Na jamkovišti se míč může zvednout a může se opravit poškození způsobené dopadem míče (Pravidla 16-1b a c). Jestliže podmínky opravňují poskytnutí úlevy při zabořeném míči kdekoli na hřišti, je doporučeno následující Místní pravidlo:

"Jestliže je míč v poli zabořen ve vlastním důlku po dopadu, avšak nikoli v písku, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spouštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště, která je v poli.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než dočasné podmínky, na kterou se vztahuje toto Místní pravidlo.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány."

Jindy mohou být podmínky takové, že postačí povolení zvednout, očistit a vrátit míč na původní místo. V takovém případě je doporučeno následující Místní pravidlo:

"V (upřesnění oblasti) se může míč beztrestně zvednout, očistit a vrátit na původní místo.

Poznámka: Pozice míče se musí označit předtím, než se míč zvedne podle tohoto Místního pravidla - viz Pravidlo 20-1.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány."

b. "Povolené stavění" a "Pravidla pro zimní období"

Občasné místní neobvyklé podmínky, které by mohly překážet spravedlivé hře, ale nejsou rozšířené, by měly být prohlášeny za půdu v opravě, o které pojednává Pravidlo 25.

Nepříznivé podmínky, jako je množství sněhu, jarní tání, dlouhé deště nebo extrémní horko, mohou způsobit neuspokojivý stav drah, a někdy dokonce zabránit použití sekací techniky. Jestliže takové podmínky převládají na celém hřišti do té míry, že Soutěžní výbor dojde k závěru, že "Povolené stavění" nebo "Pravidla pro zimní období" podpoří spravedlivou hru nebo napomohou ochraně hřiště, je doporučeno následující Místní pravidlo:

"Jestliže míč leží na nízko sekané ploše v poli (případně blíže určené oblasti, např. na 6. jamce), může se beztrestně zvednout a očistit. Předtím, než hráč míč zvedne, musí označit jeho polohu. Zvednutý míč se musí umístit do vzdálenosti (upřesnění oblasti např. 15 cm, jedné délky hole atd.) od původního místa, avšak ne blíže jamce ani v překážce nebo na jamkovišti.

Hráč může svůj míč umístit pouze jednou a míč je ve hře, jakmile je umístěn (Pravidlo 20-4). Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, platí Pravidlo 20-3d. Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

Jestliže hráč neoznačí polohu míče předtím, než jej zvedne, nebo s ním pohne jiným způsobem, např. kutálením za pomoci hole, je potrestán jednou trestnou ranou.

*TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení tohoto Místního pravidla, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Místního pravidla."

c. Provzdušňovací díry

Jestliže bylo hřiště provzdušněno, může to opodstatnit zavedení Místního pravidla, které povoluje beztrestnou úlevu od provzdušňovacích děr. Je doporučeno následující Místní pravidlo:

"Jestliže se míč v poli zastaví v provzdušňovací díře nebo na ní, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spouštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště, která je v poli.

Na jamkovišti může hráč míč, který se zastaví v provzdušňovací díře nebo na ní, umístit na nejbližší místo, které není blíže jamce a které poskytuje úlevu.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány."

4. Kameny v bankrech

Podle definice jsou kameny volné přírodní předměty, a pokud je hráčův míč v překážce, nesmí se hráč dotknout kamene, který je ve stejné překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout (Pravidlo 13-4). Kameny v bankrech mohou nicméně pro hráče představovat nebezpečí (hráč může být zraněn kamenem, který byl zasažen hráčovou holí při pokusu zahrát míč) a mohou také překážet řádnému průběhu hry.

Jestliže je opodstatněno povolení zvednout kámen v bankru, je doporučeno následující Místní pravidlo:

"Kameny v bankru jsou pohyblivé závady (platí Pravidlo 24-1)."

5. Nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště

Pravidlo 24-2 poskytuje beztrestnou úlevu od překážení nepohyblivé závady, ale také stanoví, že jinde než na jamkovišti nepředstavuje překážení ve směru hry samo o sobě překážení ve smyslu tohoto Pravidla.

Na některých hřištích jsou nicméně plochy okolo jamkoviště posečeny tak nízko, že hráči mohou chtít patovat i z těsného okolí jamkoviště. V takovém případě mohou nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště překážet řádnému průběhu hry a je opodstatněno zavedení následujícího Místního pravidla, které poskytuje doplňkovou beztrestnou úlevu od překážení nepohyblivé závady:

"Lze využít úlevu od překážení nepohyblivé závady podle Pravidla 24-2. Navíc, pokud míč leží mimo jamkoviště, avšak nikoli v překážce, a pokud nepohyblivá závada, která je na jamkovišti nebo ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od jamkoviště a která je ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od míče, překáží ve směru hry mezi míčem a jamkou, může hráč využít úlevu následujícím způsobem:

Míč se musí zvednout a spustit na nejbližším místě od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od daného překážení a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Zvednutý míč se smí očistit.

Úlevu podle tohoto Místního pravidla lze využít také tehdy, pokud hráčův míč leží na jamkovišti a pokud nepohyblivá závada, která je na jamkovišti nebo ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od jamkoviště, překáží v dráze patu. Hráč může využít úlevu následujícím způsobem:

Míč se musí zvednout a umístit na nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od daného překážení a (c) není v překážce. Zvednutý míč se smí očistit.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány."

6. Dočasné závady

Pokud jsou na hřišti nebo blízko něj instalovány dočasné závady, měl by Soutěžní výbor určit, zda se jedná o pohyblivé, nepohyblivé nebo dočadně nepohyblivé závady.

a. Dočasně nepohyblivé závady

Jestliže Soutěžní výbor prohlásí tyto závady za dočasně nepohyblivé závady, je doporučeno následující Místní pravidlo:

"I. Definice

Dočasně nepohyblivá závada je uměle vyrobený předmět, který bývá často zbudován v souvislosti se soutěží a který je pevně ukotven či umístěn nebo není snadno přemístitelný, avšak není umístěn trvale.

Příklady dočasně nepohyblivých závad zahrnují, avšak nikoli výlučně stany, výsledkové tabule, tribuny pro diváky, televizní věže a toalety.

Kotvící lana jsou součástí dočasně nepohyblivé závady, pokud Soutěžní výbor neurčí, že mají stejný status jako dráty a kabely výškového elektrického vedení.

II. Překážení

Dočasně nepohyblivá závada překáží, jestliže (a) míč leží před ní nebo tak blízko ní, že závada překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu nebo (b) míč leží v závadě, na ní, pod ní nebo za ní tak, že libovolná část závady překáží přímo mezi míčem a jamkou, přičemž k překážení dochází také tehdy, pokud míč leží ve vzdálenosti nejvýše jedné délky hole od místa, které je ve stejné vzdálenosti od jamky a kde by docházelo k popsanému překážení.

Poznámka: Míč je pod dočasně nepohyblivou závadou, jestliže je pod vnějším okrajem dané závady, i když tento okraj nesahá až k zemi.

III. Úleva

Hráč může využít úlevu od překážení dočasně nepohyblivé závady, a to i když je tato závada mimo hřiště, následovně:

(a) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí se určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od překážení popsaného v odstavci II a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa a na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

(b) V překážce: Jestliže je míč v překážce, musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(i) Beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem IIIa s tím, že nejbližší část hřiště poskytující úplnou úlevu musí být v dané překážce a míč se musí spustit v dané překážce. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně spustit v dané překážce na takovou část hřiště, která poskytuje maximální možnou úlevu, nebo

(ii) S připočtením jedné trestné rány mimo danou překážku následovně: musí se určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od překážení popsaného v odstavci II a (c) není v překážce. Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa a na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

Míč zvednutý podle odstavce III se smí očistit.

Poznámka 1: Jestliže je míč v překážce, nic v tomto Místním pravidle hráči nebrání, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 26 nebo podle Pravidla 28.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit podle tohoto Místního pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, které (a) dovoluje nebo přikazuje hráči využít dropovací zónu, když využívá úlevu od dočasně nepohyblivé závady, nebo (b) dovoluje hráči jako další možnost spustit míč na opačné straně závady, než je místo určené v souladu s odstavcem III, avšak jinak v souladu s odstavcem III.

Výjimky: Jestliže hráčův míč leží před dočasně nepohyblivou závadou nebo za ní (tedy nikoli v ní, pod ní nebo na ní), nemůže hráč využít úlevu podle odstavce III, pokud:

1. Je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu nebo v případě překážení ve směru hry zahrál takovou ránu, že by míč skončil na přímé spojnici k jamce, a to kvůli překážení něčeho jiného než kvůli překážení dočasně nepohyblivé závady,

2. K překážení dočasně nepohyblivé závady by docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry, nebo

3. V případě překážení ve směru hry je zjevně nesmyslné očekávat, že by hráč dokázal zahrát míč dostatečně daleko směrem k jamce tak, aby míč dosáhl této dočasně nepohyblivé závady.

Poznámka: Hráč, který není oprávněn k využití úlevy kvůli těmto výjimkám, může, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 24-2.

IV. Ztracený míč

Jestliže existuje opodstatněný předpoklad, že je míč ztracen v dočasně nepohyblivé závadě nebo na ní či pod ní, může se míč, pokud je to možné, spustit podle ustanovení odstavce III nebo odstavce V. Pro potřeby použití odstavce III a V se pak uvažuje, jako by míč ležel na místě, kde míč naposledy překročil vnější obvod závady (Pravidlo 24-3).

V. Dropovací zóny

Jestliže hráči překáží dočasně nepohyblivá závada, může mu Soutěžní výbor povolit nebo nařídit využít dropovací zónu. Pokud hráč při úlevě dropovací zónu využije, musí míč spustit v té dropovací zóně, která je nejblíže místu, kde míč původně ležel nebo kde se podle odstavce IV uvažuje, že ležel (a to i když je tato nejbližší dropovací zóna blíže jamce).

Poznámka 1. Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující využití dropovací zóny, která je blíže jamce.

Poznámka 2: Jestliže se míč spouští v dropovací zóně, nesmí se opakovaně spustit, pokud se zastaví ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od místa, kde se poprvé dotknul části hřiště, a to i když se zastaví blíže jamce nebo mimo dropovací zónu.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány."

b. Dočasné dráty a kabely elektrického vedení

Pokud jsou na hřišti instalovány dočasné dráty a kabely elektrického vedení nebo telefonní kabely, je doporučeno následující Místní pravidlo:

"Dočasné dráty a kabely elektrického vedení, telefonní dráty a rohožky, které je zakrývají, nebo podpěry, které je podpírají, jsou závady.

1. Jestliže jsou snadno přemístitelné, platí Pravidlo 24-1.

2. Jestliže jsou připevněné nebo nejsou snadno přemístitelné, může hráč, pokud je míč v poli nebo v bankru, využít úlevu podle Pravidla 24-2b. Pokud je míč ve vodní překážce, může hráč získat úlevu podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26.

3. Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického vedení, rána se musí rušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 20-5). Pokud není původní míč okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka: Kotvící lana jsou součástí dočasně nepohyblivé závady, pokud Soutěžní výbor Místním pravidlem neurčí, že mají stejný status jako dráty a kabely výškového elektrického vedení.

Výjimka: Jestliže míč zasáhne takovou část kabelu, která vede ze země, nesmí se rána opakovat.

4. Trávou pokryté výkopy pro kabely jsou půda v opravě, a to i když tak nejsou označeny, a platí Pravidlo 25-1b."

Část C - Podmínky soutěže

Pravidlo 33-1 určuje, že "Soutěžní výbor musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát." Tyto podmínky by měly obsahovat řadu údajů, jako jsou způsob přihlášení, způsobilost k účasti, počet kol, na který se soutěž hraje atd., což jsou témata, které nepřísluší rozebírat v rámci Pravidel golfu nebo tohoto Dodatku. Podrobné údaje týkající se těchto témat jsou uvedeny v "Rozhodnutích o Pravidlech golfu" (Decisions on the Rules of Golf) u Pravidla 33-1 a v "Průvodci pořádáním soutěží" (Guidance on Running a Competition").

Nicméně existuje řada skutečností, které mohou být zahrnuty v podmínkách soutěže a ke kterým je pozornost Soutěžního výboru nasměrována poznámkou u příslušného Pravidla. Jedná se o:

1. Omezení míčů (Poznámka u Pravidla 5-1)

Následující dvě podmínky jsou doporučeny pouze pro soutěže zkušených hráčů:

a. Seznam vyhovujících golfových míčů

R&A pravidelně vydává "Seznam vyhovujících golfových míčů" (List of Conforming Golf Balls), ve kterém jsou uvedeny míče, které byly otestovány a shledány vyhovujícími. Jestliže si Soutěžní výbor přeje nařídit, aby hráči používali výhradně míče uvedené v tomto seznamu, měl by být uvedený seznam vyvěšen a v podmínkách soutěže by měla být zahrnuta následující podmínka:

"Míč, který hráč používá, musí být uveden v platném "Seznamu vyhovujících golfových míčů" (List of Conforming Golf Balls) vydaném R&A.

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Diskvalifikace."

b. Podmínka jednoho míče

Jestliže je žádoucí, aby bylo během stanoveného kola zakázáno měnit značku a typ míče, je doporučena následující podmínka:

"Omezení míčů používaných během kola: (Poznámka u Pravidla 5-1)

(i) Podmínka jednoho míče

Během stanoveného kola musí všechny míče, které hráč používá, mít stejnou značku a být stejného typu tak, jak je to uvedeno pod jedním heslem v platném "Seznamu vyhovujících golfových míčů."

Poznámka: Jestliže je spuštěn nebo umístěn míč, který má jinou značku nebo je jiného typu, může se beztrestně zvednout a hráč pak musí spustit nebo umístit vhodný míč (Pravidlo 20-6).

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Jamková hra - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky.
Nejvyšší trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány.

(ii) Postup při zjištění porušení podmínky

Jestliže hráč zjistí, že hrál míčem, kterým porušil uvedenou podmínku, musí jej vyřadit ze hry dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, a musí dokončit kolo za použití vhodného míče. Pokud dojde k tomuto zjištění během hraní jamky a hráč si zvolí, že nahradí používaný míč vhodným míčem ještě před dohráním jamky, musí umístit vhodný míč na místo, kde ležel míč, kterým hráč tuto podmínku porušil."

2. Čas startu (Poznámka u Pravidla 6-3a)

Jestliže si Soutěžní výbor přeje postupovat podle dané poznámky, je doporučena následující formulace:

"Pokud se hráč dostaví na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, přičemž okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace dle Pravidla 33-7, je trestem za pozdní příchod na start ztráta první jamky v jamkové hře nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány. Při zpoždění větším než 5 minut je trestem diskvalifikace."

3. Nosiči (Poznámka u Pravidla 6-4)

Pravidlo 6-4 umožňuje hráči použít nosiče, pokud má v každém okamžiku pouze jednoho nosiče. Za určitých podmínek si nicméně může Soutěžní výbor přát zakázat použití nosičů nebo omezit hráčův výběr nosiče, např. že nosičem nesmí být profesionální golfista, sourozenec, rodič, jiný hráč hrající stejnou soutěž atd. V takovém případě je doporučena následující formulace:

Nosiči nejsou povoleni

"Hráč nesmí mít během stanoveného kola nosiče."

Omezení toho, kdo může dělat nosiče

"Během stanoveného kola nesmí hráči dělat nosiče __________"

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY
Jamková hra - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány.
Jamková hra i hra na rány - V případě porušení této podmínky mezi dvěma jamkami se trest vztahuje na následující jamku. Hráč, který měl nosiče, který byl v rozporu s touto podmínkou, musí ihned po zjištění tohoto provinění zajistit, aby po zbytek stanoveného kola již tuto podmínku dodržel. Jinak je hráč diskvalifikován."

4. Tempo hry (Poznámka u Pravidla 6-7)

Aby zabránil pomalé hře, může Soutěžní výbor stanovit tempo hry podle Poznámky 2 u Pravidla 6-7.

5. Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Poznámka u Pravidla 6-8b)

Jelikož již došlo k mnoha úmrtím a zraněním v důsledku zasažení bleskem na golfovém hřišti, jsou všechny kluby a sponzoři naléhavě žádáni, aby přijali taková předběžná opatření, která ochrání osoby před zásahem blesku. Zejména je zapotřebí věnovat pozornost Pravidlům 6-8 a 33-2d. Jestliže chce Soutěžní výbor přijmout podmínku uvedenou v poznámce u Pravidla 6-8, je doporučena následující formulace:

"Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase nebo ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33-7.

Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál."

Běžně používány jsou následující signály. Je doporučeno, aby všechny Soutěžní výbory postupovaly podobně:

Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.

Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Obnovení hry: Dva krátké zvukové signály, opakovaně.

6. Cvičení

a. Všeobecně

Soutěžní výbor může vydat směrnice, které se týkají cvičení, v souladu s poznámkou u Pravidla 7-1, výjimkou (c) u Pravidla 7-2, poznámkou 2 u Pravidla 7 a Pravidlem 33-2c.

b. Cvičení mezi jamkami (Poznámka 2 u Pravidla 7)

Je doporučeno, aby podmínky soutěže zakazovaly cvičné patování a přihrávání na jamkovišti naposledy hrané jamky nebo v jeho okolí, pouze pokud se jedná o soutěž ve hře na rány. Je doporučena následující formulace:

"Hráč nesmí zahrát žádnou cvičnou ránu na jamkovišti naposledy hrané jamky ani v jeho okolí. Pokud hráč zahraje cvičnou ránu na jamkovišti naposledy hrané jamky nebo v jeho okolí, je potrestán dvěma trestnými ranami na následující jamce, s výjimkou poslední jamky kola, kdy obdrží uvedený trest na této jamce."

7. Rada při soutěžích družstev (Poznámka u Pravidla 8)

Jestliže chce Soutěžní výbor jednat v souladu s poznámkou u Pravidla 8, je doporučena následující formulace:

"Podle poznámky u Pravidla 8 Pravidel golfu může každé družstvo určit jednu osobu (navíc k osobám, od kterých je podle tohoto Pravidla povoleno žádat radu), která může radit členům daného družstva. Touto osobou může/nesmí být _______________ (pokud má být jakkoli omezeno, kdo může být touto osobou jmenován, vložte toto omezení sem). Tato osoba musí být před poskytnutím jakékoli rady oznámena Soutěžnímu výboru."

8. Nové jamky

Soutěžní výbor může v souladu s poznámkou u Pravidla 33-2b stanovit, že jamky a odpaliště při jednokolové soutěži, která probíhá během více dnů, mohou být každý den umístěny různě.

9. Doprava

Jestliže je žádoucí, aby hráči v soutěži chodili pěšky, je doporučena následující podmínka:

"Hráči musí během stanoveného kola chodit pěšky.

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Jamková hra - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky.
Nejvyšší trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány. Pokud došlo k porušení podmínky mezi dvěma
jamkami, uplatní se trest na následující jamce.
Jamková hra nebo hra na rány - používání jakéhokoli neschváleného způsobu dopravy musí být přerušeno okamžitě poté, co bylo
zjištěno porušení podmínky. Jinak je hráč diskvalifikován."

10. Antidoping

Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže stanovit, že hráči musí dodržovat antidopingové předpisy.

11. Jak rozhodovat při rovnosti

Pravidlo 33-6 zplnomocňuje Soutěžní výbor k tomu, aby určil, jak a kdy se rozhodne nerozhodný zápas v jamkové hře nebo případ rovnosti výsledků ve hře na rány. Toto by mělo být zveřejněno předem.

R&A doporučuje:

Jamková hra

Zápas, který skončí nerozhodně (all square), by měl pokračovat rozehrávkou jamku po jamce, dokud jedna strana nevyhraje jamku. Rozehrávka by měla začít od jamky, na které zápas začal. V případě zápasu s hendikepy by se měly používat hendikepové rány jako ve stanoveném kole.

Hra na rány

(a) V případě rovnosti výsledků v soutěži na rány bez hendikepů se doporučuje rozehrávka. Tato rozehrávka se může hrát na 18 jamek nebo na menší počet jamek, jak Soutěžní výbor určí. Pokud to není proveditelné nebo pokud tato rozehrávka nerozhodne, doporučuje se rozehrávka jamku po jamce.

(b) V případě rovnosti výsledků v soutěži na rány s hendikepy se doporučuje rozehrávka s hendikepy. Tato rozehrávka se může hrát na 18 jamek nebo na menší počet jamek, jak Soutěžní výbor určí. Pokud se rozehrávka hraje na menší počet jamek než 18, určí se hendikepy hráčů pro tuto rozehrávku jako poměrná část jejich hendikepů vzhledem k počtu hraných jamek, přičemž zlomek hendikepu půl rány a více se počítá jako celá rána a menší zlomek se zanedbá.

(c) Pokud není rozehrávka proveditelná, ať už v soutěži na rány s hendikepy, nebo bez hendikepů, doporučuje se porovnání výsledkových lístků. Způsob tohoto porovnání by měl být oznámen předem. Přijatelným způsobem porovnání výsledkových lístků je určení vítěze na základě lepšího výsledku na posledních 9 jamkách. Pokud hráči mají na posledních 9 jamkách shodný výsledek, určí se vítěz na základě lepšího výsledku na posledních 6, 3 resp. 1 jamce. Pokud je tento postup použit v soutěži s hendikepy, započítá se vždy 1/2, 1/3, 1/6 atd. hendikepu. Zlomky by neměly být zanedbány. Pokud je uvedený postup použit v soutěži s různými počátečními odpališti, doporučuje se, aby za "posledních 9 jamek, posledních 6 jamek atd." byly považovány jamky 10-18, 13-18 atd.

(d) Jestliže je v podmínkách soutěže uvedeno, že případ rovnosti výsledků bude rozhodnut na základě posledních 9, 6, 3 resp. 1 jamky, mělo by tam být také uvedeno, co se stane, pokud ani tento postup neurčí vítěze.

12. Nasazení pro jamkovou hru

Ačkoli může být nasazení pro jamkovou hru zcela náhodné nebo mohou být určití hráči rozmístěni do různých čtvrtin nebo osmin, doporučuje se v případě, že zápasy byly určeny na základě kvalifikace, použít obecné číselné nasazení.

Obecné číselné nasazení

Jestliže se nejedná o určení posledních postupujících, rozhodují se případy rovnosti výsledků v kvalifikaci pro potřeby určení nasazení tak, že výsledky jsou řazeny podle toho, jak byly odevzdány, přičemž nejdříve odevzdaný výsledek obdrží nejnižší možné číslo. Pokud není možné určit pořadí, v jakém byly výsledky odevzdány, rozhodnou se případy rovnosti náhodným losem.

POLOVINA      POLOVINA
HORNÍ      SPODNÍ      HORNÍ      SPODNÍ
 
64 HRÁČŮ      32 HRÁČŮ
1 vs 64      2 vs 63      1 vs 32      2 vs 31
32 vs 33      31 vs 34      16 vs 17      15 vs 18
16 vs 49      15 vs 50      8 vs 25      7 vs 26
17 vs 48      18 vs 47      9 vs 24      10 vs 23
8 vs 57      7 vs 58      4 vs 29      3 vs 30
25 vs 40      26 vs 39      13 vs 20      14 vs 19
9 vs 56      10 vs 55      5 vs 28      6 vs 27
24 vs 41      23 vs 42      12 vs 21      11 vs 22
4 vs 61      3 vs 62      16 HRÁČŮ
29 vs 36      30 vs 35      1 vs 16      2 vs 15
13 vs 52      14 vs 51      8 vs 9      7 vs 10
20 vs 45      19 vs 46      4 vs 13      3 vs 14
5 vs 60      6 vs 59      5 vs 12      6 vs 11
28 vs 37      27 vs 38      8 HRÁČŮ
12 vs 53      11 vs 54      1 vs 8      2 vs 7
21 vs 44      22 vs 43      4 vs 5      3 vs 6

Kompletní pravidla golfu 
< Předch.   Další >