Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Tvar a provedení holí
Pravidla golfu - Tvar a provedení holí
Sunday, 17 December 2006

O čemkoli, co se týká tvaru a provedení holí nebo míče a co není obsaženo v Pravidlech 4 a 5 ani v Dodatcích II a III nebo co by mohlo podstatným způsobem změnit podstatu hry, rozhodne R&A.

Rozměry uvedené v Dodatcích II a III jsou uváděny v britských imperiálních mírách. Pro informaci jsou uváděny také metrické hodnoty získané přepočtením podle vztahu 1 palec = 25,4 mm. V případě jakéhokoli sporu o tom, zda daná hůl nebo míč vyhovují Pravidlům, mají přednost britské imperiální míry.

Dodatek II - TVAR A PROVEDENÍ HOLÍ

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho hůl vyhovující, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek hole, kterou hodlá vyrábět, k posouzení, zda tato hůl vyhovuje Pravidlům. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením hole na trh takový vzorek nezašle nebo pokud nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že hůl Pravidlům nevyhovuje. Každý zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu.

Následující odstavce předepisují obecné směrnice pro tvar a provedení holí, včetně specifikací a výkladů. Další informace týkající se těchto směrnic jsou obsaženy v publikaci "A Guide to the Rules on Clubs and Balls".

Jestliže je požadováno, aby hůl nebo její část měla určitou vlastnost, znamená to, že musí být navržena a vyrobena se záměrem tuto vlastnost mít. Vyrobená hůl nebo její část musí mít danou vlastnost v mezích výrobní tolerance přiměřené použitému materiálu.

1. Hole

a. Všeobecně

Hůl je předmět určený k tomu, aby se s ním udeřil míč. Obecně lze hole rozdělit na tři kategorie, které se liší svým tvarem a zamýšleným použitím: dřeva, železa a patry. Patr je hůl s náklonem nepřesahujícím 10 stupňů, prvotně určená k použití na jamkovišti.

Hůl se nesmí podstatně lišit od tradičního a obvyklého tvaru a provedení. Hůl musí sestávat z násady a hlavy hole. Všechny části hole musí být pevně spojeny tak, aby hůl tvořila jediný celek. Hůl nesmí mít žádné vnější nástavce, kromě případů povolených Pravidly.

b. Nastavitelnost

Dřeva ani železa nesmí být jakkoli nastavitelná, kromě možné úpravy hmotnosti. Patry mohou mít nastavitelnou hmotnost a jsou pro ně povoleny i některé další způsoby nastavitelnosti. Všechny způsoby nastavování povolené Pravidly vyžadují, aby:

 1. nastavení nebylo jednoduše a rychle proveditelné,
 2. všechny nastavitelné části byly pevně spojeny a neexistovala rozumná pravděpodobnost, že se během kola uvolní, a
 3. všechna možná nastavení vyhovovala Pravidlům.

Trest diskvalifikace za úmyslnou změnu herních vlastností hole během stanoveného kola (Pravidlo 4-2a) se vztahuje na všechny hole včetně patru.


Nastavitelnost hole
Obr I.


c. Délka

Celková délka hole musí být nejméně 18 palců (457,2 mm). Kromě patrů nesmí celková délka hole přesáhnout 48 palců (1219,2 mm). U dřev a želez se měření provádí, když hůl leží na vodorovné ploše a její spodek je přiložen k ploše svírající s vodorovnou plochou úhel 60 stupňů (viz obr. I). Délka je pak definována jako vzdálenost od průsečíku uvedených dvou rovin k vrcholu držadla. U patrů se měření provádí od vrcholu držadla ke spodku hole, a to podél osy násady nebo jejího přímého prodloužení.

Poznámka: Hole, které porušují maximální délkové omezení stanovené v Dodatku II, 1c, které byly používány nebo prodávány před 1. lednem 2004 a které jinak vyhovují Pravidlům, mohou být používány až do 31. prosince 2004.


Délka hole
Obr II.


d. Nasměrování

Při normálním založení hole musí její násada směřovat tak, že:

 1. průmět přímé části násady na svislou rovinu procházející špičkou a patkou hole svírá se svislicí úhel nejméně 10 stupňů (viz obr. II),
 2. průmět přímé části násady na svislou rovinu podél zamýšleného směru hry svírá se svislicí úhel nejvýše 20 stupňů směrem dopředu a nejvýše 10 stupňů směrem dozadu (viz obr. III).

Nasměrování hole
Obr III.


Kromě patrů musí být celá patka hole ve vzdálenosti nejvýše 0,625 palce (15,88 mm) od roviny určené osou přímé části násady a vodorovným zamýšleným směrem hry (viz obr. IV).


Sklon hole
Obr IV.


2. Násada

a. Přímost

Násada musí být přímá od vrcholu držadla až k bodu, který je nejvýše 5 palců (127 mm) nad spodkem hole, měřeno od bodu, kde násada přestává být přímá, podél osy zakřivené části násady a podél osy krčku nebo objímky (viz obr. V).


Přímost hole
Obr V.


b. Ohybové a kroutivé vlastnosti

V kterémkoli bodě podél celé své délky musí násada:

 1. ohýbat se stejně bez ohledu na to, jak je násada otočená kolem své podélné osy, a
 2. mít v obou směrech stejný zkrut.

Ohyb hole
Obr VI.


c. Připevnění k hlavě hole

Násada musí být připevněna k patce hole buď přímo, nebo pomocí jednoduchého hladkého krčku nebo objímky. Vzdálenost od vrcholu krčku nebo objímky ke spodku hole nesmí přesáhnout 5 palců (127 mm), měřeno podél osy krčku nebo objímky, sledujíc přitom jeho libovolné ohnutí (viz obr. VI).

Výjimka pro patry: Násada nebo krček či objímka patru mohou být připevněny v kterémkoli místě hlavy hole.

3. Držadlo (viz obr. VII)

Držadlo je tvořeno materiálem přidaným k násadě tak, aby byl umožněn pevný úchop. Držadlo musí být přímé a hladké, musí sahat až na konec násady a nesmí být pro uchopení žádnou částí ruky nijak vybouleno. Pokud není k násadě přidán žádný materiál, považuje se za držadlo ta část násady, jež je zamýšlena pro uchopení hráčem.

 1. držadla všech holí kromě patrů musí mít kruhový průřez, avšak mohou obsahovat spojité, rovné, jemné žebrování podél celé své délky a také je u motaných držadel nebo jejich replik povolen jemný spirálovitý zářez.
 2. držadlo patru nemusí mít kruhový průřez za předpokladu, že tento průřez není konkávní, je symetrický a zůstává podobný po celé délce držadla (viz bod (v) níže).
 3. držadlo může být kuželovité, avšak bez žádného vyboulení nebo prohnutí. Rozměry průřezu držadla nesmí v libovolném směru přesáhnout 1,75 palce (44,45 mm).
 4. osa držadla všech holí kromě patrů musí být totožná s osou násady.
 5. patr může mít dvě držadla, pokud obě mají kruhový průřez, jejich osy jsou totožné s osou násady a jsou od sebe vzdálena nejméně 1,5 palce (38,1 mm).

Grip
Obr VII.


4. Hlava hole

a. Jednoduchost tvaru

Hlava hole musí mít obecně jednoduchý tvar. Všechny části musí být tuhé, neohebné, konstrukčně přirozené a funkční. Není účelné přesně a vyčerpávajícím způsobem definovat jednoduchý tvar, ale charakteristické rysy, které jsou v rozporu s tímto požadavkem, a jsou tudíž zakázané, zahrnují:

 1. díry skrz hlavu hole,
 2. průhledný materiál připevněný z jiného než dekorativního nebo konstrukčního důvodu,
 3. různé přídavky a přívěsky, jako jsou např. plátky, tyčky, hrbolky nebo křidélka, připojené k hlavní části hlavy hole, které slouží k tomu, aby byla dodržena rozměrová omezení, k míření nebo k jinému účelu. Výjimky mohou být učiněny u patrů.

Žádné žlábky nebo výstupky ze spodní strany hole nesmí zasahovat do líce hole.

b. Rozměry

(i) Dřeva

Jestliže je hůl přiložena k zemi, tak pod úhlem 60 stupňů musí hlava hole splňovat tato omezení:

 1. vzdálenost od patky po špičku hlavy hole je větší než vzdálenost od líce po zadní stranu hlavy hole,
 2. vzdálenost od patky po špičku hlavy hole je nejvýše 5 palců (127 mm), a
 3. vzdálenost od spodku po vrcholek hlavy hole je nejvýše 2,8 palce (71,12 mm).

Tyto rozměry se měří ve vodorovném směru mezi svislými průměty nejzazších bodů:

 • patky a špičky hlavy hole, a
 • líce a zadní strany hlavy hole (viz obr. VIII, rozměr A),

a ve svislém směru mezi vodorovnými průměty nejzazších bodů spodku a vrcholku hlavy hole (viz obr. VIII, rozměr B). Pokud nejzazší bod patky nelze jednoznačně určit, považuje se za něj bod ve výši 0,875 palce (22,23 mm) nad vodorovnou rovinou, na které hůl spočívá (viz obr. VIII, rozměr C).

Velikost hlavy hole nesmí přesáhnout 28,06 krychlových palců (460 cm3) s povolenou tolerancí 0,61 krychlových palců (10 cm3).

Poznámka: Hole, které porušují maximální velikostní omezení stanovené v Dodatku II, 4b(i), které byly používány nebo prodávány před 1. lednem 2004 a které jinak vyhovují Pravidlům, mohou být používány až do 31. prosince 2004.


Dřevo
Obr VIII.


(ii) Železa a patry

Jestliže je hůl přiložena k zemi ve své normální poloze při založení, musí být vzdálenost od patky po špičku hlavy hole větší než vzdálenost od líce po zadní stranu hlavy hole. Pro hlavy holí, které mají tradiční tvar, se tyto rozměry měří podél vodorovného směru mezi svislými průměty nejzazších bodů:

 1. patky a špičky hlavy hole, a
 2. líce a zadní strany hlavy hole.

Pro nezvykle tvarované hlavy holí se vzdálenost mezi patkou a špičkou může měřit na líci hlavy hole.

c. Úderové líce

Hlava hole musí mít pouze jednu úderovou líc, s výjimkou patru, který může mít dvě úderové líce, pokud jsou jejich vlastnosti shodné a pokud jsou naproti sobě.

5. Líc hole

a. Obecně

Materiál ani konstrukce líce nebo hlavy hole ani žádná jejich úprava nesmí vytvářet v momentu úderu pružinový efekt, udělovat míči znatelně větší nebo menší rotaci než běžná ocelová líc nebo mít jakýkoli jiný účinek, který by nepatřičně ovlivňoval pohyb míče.

Líc hole musí být tvrdá a pevná (určité výjimky mohou být učiněny u patrů) a s výjimkou níže uvedených značek musí být hladká a nesmí být konkávní.

b. Drsnost a materiál úderové oblasti

Kromě značek popsaných v následujících odstavcích nesmí drsnost oblasti, která je zamýšlena pro udeření (úderová oblast), přesáhnout drsnost dekorativního pískování nebo jemného broušení (viz obr. IX).

Celá úderová oblast musí být ze stejného materiálu. Výjimky mohou být učiněny pro dřevěné hole.


Železo
Obr IX.


c. Značení úderové oblasti

Značky v úderové oblasti nesmí mít ostré hrany nebo vyvýšené okraje rozeznatelné dotykem. Drážky a důlky v úderové oblasti musí splňovat následující omezení:

(i) Drážky. Je možno použít řady rovných drážek s rozbíhavými stranami a symetrickým průřezem (viz obr. X).

 • šířka a průřez musí být stejné napříč lící hole i po celé délce drážek.
 • případné zakulacení hran drážek nesmí přesáhnout poloměr 0,020 palce (0,508 mm).
 • šířka drážek nesmí přesáhnout 0,035 palce (0,9 mm) při použití 30stupňové metody měření podle R&A.
 • vzdálenost mezi sousedními drážkami nesmí být menší než trojnásobek šířky drážky a ne menší než 0,075 palce (1,905 mm).
 • hloubka drážky nesmí přesáhnout 0,020 palce (0,508 mm).

(ii) Důlky. Je možno použít důlky.

 • plocha takového důlku nesmí přesáhnout 0,0044 čtvercového palce (2,84 mm2).
 • sousední důlky musí být od sebe vzdáleny nejméně 0,168 palce (4,27 mm), měřeno od středů důlků.
 • hloubka důlku nesmí přesáhnout 0,040 palce (1,02 mm).

Pokud je užito důlků v kombinaci s drážkami, musí být důlky vzdáleny od drážek nejméně 0,168 palce (4,27 mm), měřeno od středů důlků i drážek.


Důlky
Obr X.


d. Dekorativní značení

Střed úderové oblasti může být označen značkou nepřesahující čtverec o straně 0,375 palce (9,53 mm). Tato značka nesmí nepřípustně ovlivňovat pohyb míče. Dekorativní značení je povoleno kdekoli mimo úderovou oblast.

e. Dekorativní značení nekovových lící holí

Výše uvedená omezení se vztahují na hole, které mají úderovou oblast líce hole z kovu nebo z materiálu podobné tvrdosti. Nevztahují se na hole, které mají líce z jiného materiálu a jejichž náklon nepřesahuje 24 stupňů, přičemž jsou ale zakázány značky, které by mohly nepřípustně ovlivňovat pohyb míče. Hole s tímto typem líce a náklonem přesahujícím 24 stupňů mohou mít drážky o šířce nejvýše 0,040 palce (1,02 mm) a hloubce nepřesahující jedenapůlnásobek šířky drážky, avšak jinak musí použité značení vyhovovat výše uvedeným omezením.

f. Líc patru

Výše uvedená omezení týkající se drsnosti, materiálu a značení úderové oblasti se nevztahují na patry.

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >