Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Jamkoviště
Pravidla golfu - Jamkoviště
Sunday, 17 December 2006

Pravidlo 16 - Jamkoviště

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

16-1. Všeobecně

a. Dotknutí se dráhy patu

Dráhy patu se nesmí nikdo dotknout s výjimkou následujících případů:

(i) hráč smí odstranit volné přírodní předměty, aniž by při tom cokoli stlačoval,

(ii) při zakládání za míč smí hráč přiložit hůl před míč, aniž by při tom cokoli stlačoval,

(iii) při měření - Pravidlo 18-6,

(iv) při zvedání míče - Pravidlo 16-1b,

(v) při přitlačení předmětu označujícího polohu míče,

(vi) při opravě ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče na jamkovišti - Pravidlo 16-1c, a

(vii) při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

(Ukázání dráhy patu na jamkovišti - viz Pravidlo 8-2b)

b. Zvednutí míče a čištění míče

Míč na jamkovišti smí být zvednut a podle potřeby očištěn. Před tím, než je míč zvednut, musí být označena jeho poloha. Zvednutý míč se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-1).

c. Oprava ucpávky staré jamky, stop po dopadu míče a jiného poškození

Hráč smí opravit ucpávku staré jamky nebo poškození jamkoviště vzniklé dopadem míče bez ohledu na to, zda jeho míč leží na jamkovišti nebo ne. Jestliže při takové úpravě náhodou pohne míčem nebo předmětem označujícím polohu míče, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděnou opravou ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a.

Jakékoli jiné poškození jamkoviště nesmí být opraveno, pokud by to mohlo napomáhat hráči v další hře na jamce.

d. Zkoušení povrchu

Během hraní jamky nesmí hráč zkoušet povrch jamkoviště tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

e. Postoj obkročmo nebo na dráze patu

Na jamkovišti nesmí hráč zahrát ránu v postoji obkročmo vzhledem k dráze patu nebo k jejímu prodloužení za míč, ani když se kteroukoli nohou dotýká dráhy patu nebo jejího prodloužení za míč.

f. Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje

Hráč nesmí zahrát ránu, zatímco je v pohybu jiný míč po úderu na jamkovišti. Jestliže tak však učiní, když na něm byla řada ve hře, není to trestné.

(Zvednutí míče napomáhajícího nebo překážejícího ve hře, zatímco se jiný míč pohybuje - viz Pravidlo 22)

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 16-1:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

(Postavení nosiče nebo partnera - viz Pravidlo 14-2)

(Nesprávné jamkoviště - viz Pravidlo 25-3)

16-2. Míč přesahuje okraj jamky

Jestliže jakákoli část míče přesahuje okraj jamky, má hráč tolik času, aby bez zbytečného zdržování došel k jamce, a dalších 10 sekund na to, aby se přesvědčil, zda je míč v klidu. Jestliže v té době míč nespadne do jamky, považuje se za míč v klidu. Jestliže míč následně spadne do jamky, počítá se, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou, ale hráč si musí k výsledku jamky připočítat jednu trestnou ránu. Jiný trest podle tohoto Pravidla není.

(Nepřípustné zdržování - viz Pravidlo 6-7)

Pravidlo 17 - Praporková tyč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

17-1. Obsluhování, odstranění nebo vztyčení praporkové tyče

Předtím, než hráč odehraje ránu kdekoli na hřišti, může si nechat obsluhovat, odstranit nebo vztyčit praporkovou tyč k označení polohy jamky.

Jestliže praporková tyč není obsluhována, odstraněna nebo vztyčena před tím, než hráč odehraje ránu, nesmí být obsluhována, odstraněna ani vztyčena, dokud je hráčův míč v pohybu a pokud by to mohlo ovlivnit pohyb hráčova míče.

Poznámka 1. Jestliže je praporková tyč v jamce a někdo stojí v její blízkosti, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba praporkovou tyč obsluhuje.

Poznámka 2. Jestliže někdo před úderem obsluhuje, odstraňuje nebo vztyčuje praporkovou tyč, přičemž hráč o tom ví a nevznese žádnou námitku, má se za to, že se tak děje z hráčova pověření.

Poznámka 3. Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo vztyčuje praporkovou tyč, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč až do okamžiku, kdy se hráčův míč zastaví.

17-2. Neoprávněné obsluhování

Jestliže v jamkové hře soupeř nebo jeho nosič nebo ve hře na rány spoluhráč nebo jeho nosič obsluhuje, odstraňuje nebo vztyčuje praporkovou tyč, když hráč provádí úder nebo když je hráčův míč v pohybu, přičemž se tak děje bez hráčova pověření nebo hráčova předchozího vědomí, a může tím ovlivnit pohyb hráčova míče, obdrží soupeř nebo spoluhráč příslušný trest.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-1 nebo 17-2:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.
*Ve hře na rány není hráč potrestán, jestliže dojde k porušení
Pravidla 17-2 a hráčův míč následně zasáhne praporkovou tyč, osobu, která ji obsluhuje nebo drží, nebo cokoli, co tato osoba nese. Míč se hraje, jak leží, kromě případu, kdy rána byla zahrána
na jamkovišti. V takovém případě se rána ruší,
míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

17-3. Míč zasáhne praporkovou tyč nebo obsluhovatele

Hráčův míč nesmí zasáhnout:

a. obsluhovanou, odstraněnou nebo vztyčenou praporkovou tyč,

b. osobu, která obsluhuje praporkovou tyč, nebo

c. neobsluhovanou praporkovou tyč, která je v jamce, pokud byl míč hrán z jamkoviště.

Výjimka: Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo vztyčuje praporkovou tyč bez hráčova pověření - viz Pravidlo 17-2.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-3:
Jamková hra - ztráta jamky,
Hra na rány - dvě trestné rány a míč se musí hrát, jak leží.

17-4. Míč se opírá o praporkovou tyč

Jestliže je praporková tyč v jamce a hráčův míč, který není v jamce, se o ni opírá, smí hráč nebo jím pověřená osoba praporkovou tyčí pohnout nebo ji vyjmout z jamky. Pokud přitom míč spadne do jamky, má se za to, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou, jinak se míč, pokud se jím pohne, musí beztrestně umístit na okraj jamky.

POHNUTÍ MÍČEM, VYCHÝLENÍ NEBO ZASTAVENÍ MÍČE

Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

18-1. Vnějším vlivem

Jestliže se míč v klidu pohne vnějším vlivem, není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo.

(Hráčovým míčem v klidu pohne jiný míč - viz Pravidlo 18-5.)

18-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

a. Všeobecně

Jestliže je hráčův míč ve hře a:

(i) hráč, jeho partner nebo některý z jejich nosičů jej zvedne, pohne jím, úmyslně se jej dotkne (kromě holí při založení za míč) nebo způsobí, že se míč pohne jinak, než povolují Pravidla, nebo

(ii) míčem pohne výstroj hráče nebo jeho partnera,

je hráč potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo, ledaže se začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu a svůj úder dokončí.

Podle Pravidel není trestné, jestliže hráč náhodou pohne svým míčem za následujících okolností:

• při hledání míče, který je v překážce přikryt volnými přírodními předměty nebo pískem, který je v půdě v abnormálním stavu nebo o kterém se hráč domnívá, že je ve vodě ve vodní překážce - Pravidlo 12-1

• při opravě ucpávky staré jamky nebo stopy po dopadu míče - Pravidlo 16-1c

• při měření - Pravidlo 18-6

• při zvedání míče podle některého Pravidla - Pravidlo 20-1

• při umisťování nebo vracení míče na původní místo podle některého Pravidla - Pravidlo 20-3a

• při odstraňování volného přírodního předmětu na jamkovišti - Pravidlo 23-1

• při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

b. Míč se pohne po založení

Jestliže hráč založí za míč ve hře a ten se poté pohne (jiným vlivem než úderem), má se za to, že míčem pohnul hráč, a hráč je potrestán jednou trestnou ranou. Míč se musí vrátit na původní místo, ledaže by se pohnul až poté, co hráč začal provádět úder nebo nápřah k úderu a úder dokončil.

18-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí v jamkové hře

a. Při hledání

Jestliže při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič nebo výstroj pohne tímto míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

b. Jindy než při hledání

Jestliže jindy než při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič nebo výstroj pohne tímto míčem, úmyslně se jej dotkne nebo způsobí, že se míč pohne, kromě případů dovolených Pravidly, je soupeř potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem - viz Pravidlo 15-3)

(Míč se pohne při měření - viz Pravidlo 18-6)

18-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Jestliže spoluhráč, jeho nosič nebo výstroj pohne hráčovým míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem - viz Pravidlo 15-3)

18-5. Jiným míčem

Jestliže míčem ve hře, který je v klidu, pohne jiný míč pohybující se po úderu, musí se míč, kterým bylo pohnuto, vrátit na původní místo.

18-6. Míč se pohne při měření

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu pohne při měření, přičemž hráč postupuje podle některého Pravidla nebo se snaží zjistit okolnosti pro možné použití některého Pravidla, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděným měřením. Jinak platí ustanovení Pravidel 18-2a, 18-3b a 18-4.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.
* Jestliže hráč, který je povinen vrátit míč na původní místo, tak
neučiní, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 18. Neobdrží ale již žádný další trest podle Pravidla 18,
kromě případu nesprávně nahrazeného míče (Pravidlo 15-2).

Poznámka 1: Pokud míč, který se má vrátit na původní místo podle tohoto Pravidla, není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 2: Jestliže se změnila poloha míče, který má být umístěn nebo vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

Poznámka 3: Jestliže nelze zjistit místo, na které má být míč vrácen, viz Pravidlo 20-3c.

Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

19-1. Vnějším vlivem

Jestliže je míč v pohybu náhodou vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, jedná se o náhodný zásah, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, kromě následujících případů:

  1. jestliže se míč po úderu jinde než na jamkovišti zastaví ve vnějším vlivu, který se pohybuje nebo je živý, nebo na něm, musí hráč míč v poli nebo v překážce spustit nebo na jamkovišti umístit co nejblíže místu, kde se vnější vliv nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.
  2. jestliže je míč po úderu na jamkovišti vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, který se pohybuje nebo je živý (kromě žížal, červů a hmyzu) nebo se v něm nebo na něm zastaví, rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Pokud míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

(Hráčův míč vychýlen nebo zastaven jiným míčem - viz Pravidlo 19-5)

Poznámka: Jestliže rozhodčí nebo Soutěžní výbor rozhodne, že hráčův míč byl vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem úmyslně, platí vůči hráči ustanovení Pravidla 1-4. Pokud je oním vnějším vlivem spoluhráč nebo jeho nosič, platí vůči spoluhráči ustanovení Pravidla 1-2.

19-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

a. Jamková hra

Jestliže hráč, jeho partner, některý z jejich nosičů nebo jejich výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, ztrácí hráč jamku.

b. Hra na rány

Jestliže hráč, jeho partner, některý z jejich nosičů nebo jejich výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, je hráč potrestán dvěma trestnými ranami. Míč se musí hrát, jak leží, kromě případu, kdy se zastaví v oděvu nebo na oděvu hráče, jeho partnera nebo některého z jejich nosičů nebo jejich výstroji. V takovém případě musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, na jamkovišti umístit co nejblíže místu, kde se předmět nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.

Výjimka: Spuštěný míč - viz Pravidlo 20-2a.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem - viz Pravidlo 1-2)

19-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí v jamkové hře

Jestliže soupeř, jeho nosič nebo jeho výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. Předtím než kterákoli strana odehraje další ránu, může hráč danou ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), nebo může hrát míč, jak leží. Jestliže se hráč rozhodne ránu nezrušit a míč se zastaví v oděvu nebo na oděvu soupeře, jeho nosiče nebo jeho výstroji, musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, na jamkovišti umístit co nejblíže místu, kde se předmět nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje praporkovou tyč - viz Pravidlo 17-3b.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem nebo jeho nosičem - viz Pravidlo 1-2)

19-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Viz Pravidlo 19-1, které se týká míče vychýleného nebo zastaveného vnějším vlivem.

19-5. Jiným míčem

a. V klidu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu vychýlen nebo zastaven jiným míčem ve hře, který je v klidu, musí hráč hrát míč, jak leží. V jamkové hře je to beztrestné. Ve hře na rány je hráč potrestán dvěma trestnými ranami, jestliže před danou ránou ležely oba míče na jamkovišti, jinak je to beztrestné.

b. V pohybu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, musí hráč hrát míč, jak leží. Není to trestné, pokud hráč neporušil Pravidlo 16-1f, v takovém případě je hráč potrestán za porušení Pravidla 16-1f.

Výjimka: Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu na jamkovišti a druhý míč v pohybu je vnějším vlivem - viz Pravidlo 19-1b.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >