Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Pořadí ve hře
Pravidla golfu - Pořadí ve hře
Sunday, 17 December 2006

Pravidlo 10 - Pořadí ve hře

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

10-1. Jamková hra

a. Při zahájení jamky

Strana, která má přednost na prvním odpališti, je určena startovní listinou. Pokud není přednost takto určena, měla by být stanovena losem.

Strana, která vyhrála jamku, má přednost na následujícím odpališti. Jestliže byla předchozí jamka půlena, má přednost ta strana, která měla přednost na předcházejícím odpališti.

b. Během hraní jamky

Poté co oba hráči začali hru na jamce, se nejdříve hraje míč, který je dál od jamky. Jestliže jsou oba míče od jamky vzdáleny stejně nebo pokud není možné určit jejich polohu vůči jamce, měl by se míč, který se má hrát dříve, určit losem.

Výjimka: Pravidlo 30-3c (Hra o nejlepší míč a hra čtyřmi míči).

Poznámka: Jestliže hráč nebude hrát původní míč tak, jak leží, a musí hrát z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, odkud byla zahrána předchozí rána. Jestliže hráč může hrát odjinud než z místa, odkud byla zahrána předchozí rána, určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, kde se původní míč zastavil.

c. Hra mimo pořadí

Jestliže zahraje hráč, ačkoli měl hrát jeho soupeř, není to trestné, ale soupeř může okamžitě požadovat, aby hráč tuto svou ránu zrušil a hrál ve správném pořadí beztrestně míč z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5).

10-2. Hra na rány

a. Při zahájení jamky

Hráč, který má přednost na prvním odpališti, je určen startovní listinou. Pokud není přednost takto určena, měla by být určena losem.

Hráč s nejnižším výsledkem na předcházející jamce má přednost na následujícím odpališti. Po něm hraje hráč s druhým nejnižším výsledkem a tak dále. Jestliže mají dva nebo více hráčů na jamce stejný výsledek, hrají na následujícím odpališti ve stejném pořadí, v jakém hráli na předcházejícím odpališti.

b. Během hraní jamky

Poté co hráči začali hru na jamce, se nejdříve hraje míč, který je dál od jamky. Jestliže dva nebo více míčů je od jamky vzdáleno stejně nebo pokud není možné určit jejich polohu vůči jamce, měl by se míč, který se má hrát dříve, určit losem.

Výjimky: Pravidlo 22 (Míč napomáhá nebo překáží ve hře) a 31-5 (Hra na rány čtyřmi míči).

Poznámka: Jestliže hráč nebude hrát původní míč tak, jak leží, a musí hrát z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, odkud byla zahrána předchozí rána. Jestliže hráč může hrát odjinud než z místa, odkud byla zahrána předchozí rána, určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, kde se původní míč zastavil.

c. Hra mimo pořadí

Jestliže hráč zahraje mimo pořadí, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží. Pokud však Soutěžní výbor zjistí, že se hráči dohodli hrát mimo pořadí, aby tím některý z nich získal výhodu, jsou tito hráči diskvalifikováni.

(Zahrání rány, zatímco se pohybuje jiný míč po úderu na jamkovišti - viz Pravidlo 16-1f)

(Nesprávné pořadí v trojhře a čtyřhře na rány - viz Pravidlo 29-3)

10-3. Provizorní míč nebo druhý míč z odpaliště

Jestliže hráč hraje z odpaliště provizorní míč nebo druhý míč, musí tak učinit teprve poté, co jeho soupeř nebo spoluhráč odehraje svou první ránu. Jestliže hráč odehraje provizorní míč nebo druhý míč mimo pořadí, platí Pravidlo 10-1c nebo 10-2c.

ODPALIŠTĚ

Pravidlo 11 - Odpaliště

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

11-1. Nasazení míče

Jestliže hráč nasazuje svůj míč na odpališti, musí jej umístit na:

• povrch odpaliště včetně nerovnosti terénu (ať už vytvořenou hráčem, či jinak), nebo

týčko umístěné na povrchu odpaliště nebo v něm, nebo

• písek nebo jiný přírodní materiál umístěný na povrchu odpaliště.

Hráč může stát mimo odpaliště a hrát míč z odpaliště.

Jestliže při nasazení míče hráč použije pro vyvýšení míče nevyhovující týčko nebo jiný předmět, který nevyhovuje Pravidlům, je diskvalifikován.

11-2. Značky na odpališti

Před tím, než hráč zahraje kterýmkoli míčem z odpaliště právě hrané jamky první ránu, jsou značky na odpališti považovány za pevně umístěné. Jestliže jimi za těchto okolností hráč pohne nebo jimi umožní pohnout proto, aby mu nepřekážely v postoji, prostoru švihu nebo směru hry, je potrestán za porušení Pravidla 13-2.

11-3. Míč padající z týčka

Jestliže míč, který není dosud ve hře, spadne z týčka nebo jej z týčka shodí hráč při založení hole za míč, může se míč znovu beztrestně nasadit. Nicméně pokud za těchto okolností hráč provede úder, a to bez ohledu na to, jestli se míč pohybuje či nikoli, není to trestné, ale tento úder se počítá.

11-4. Hra odjinud než z odpaliště

a. Jamková hra

Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště, není to trestné, ale soupeř může okamžitě požadovat, aby hráč svou ránu zrušil a beztrestně hrál nový míč z odpaliště.

b. Hra na rány

Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště, je potrestán dvěma trestnými ranami a musí začít hrát znovu z odpaliště.

Jestliže hráč neopraví svou chybu před tím, než zahraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola před opuštěním jamkoviště neoznámí svůj úmysl tuto chybu napravit, je diskvalifikován.

Rána zahraná míčem odjinud než z odpaliště ani žádné další rány zahrané hráčem na dané na jamce předtím, než opraví tuto svou chybu, se do výsledku nezapočítávají.

11-5. Hra z nesprávného odpaliště

Platí ustanovení Pravidla 11-4.

HRANÍ MÍČE

Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

12-1. Hledání míče, Viditelnost míče

Kdekoli na hřišti smí hráč při hledání míče ohnout dlouhou trávu, křoví, vřes a podobný porost nebo se jich dotknout, ale pouze natolik, aby mohl najít a identifikovat svůj míč, a pouze pokud si při tom nezlepší polohu míče, prostor zamýšleného postoje nebo švihu nebo směr hry.

Hráč nemá nutně právo na to, aby při úderu viděl svůj míč.

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč v překážce je přikryt volnými přírodními předměty nebo pískem, smí prohledáváním či hrabáním za pomoci hole nebo jiným způsobem odstranit tolik volných přírodních předmětů nebo písku, aby viděl část míče. Pokud jich odstraní příliš mnoho, není to trestné a míč se musí znovu přikrýt tak, aby jej bylo vidět pouze zčásti. Pokud se míč při takovém odstraňování pohne, není to trestné, míč se musí vrátit na původní místo, a pokud je to nutné, znovu přikrýt. Co se týče odstranění volných přírodních předmětů mimo překážku, viz Pravidlo 23.

Jestliže se při hledání náhodou pohne míčem, který je v půdě v abnormálním stavu, není to trestné, míč se musí vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 25-1b. I když hráč vrátí míč na původní místo, může poté postupovat podle Pravidla 25-1b, pokud na to má nárok.

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč leží ve vodě ve vodní překážce, může to zkoumat za pomoci hole nebo jiným způsobem. Pokud se míč při takovém zkoumání pohne, musí se míč vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 26-1. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděným zkoumáním. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-1:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

12-2. Identifikace míče

Hráč sám odpovídá za to, že hraje správným míčem. Každý hráč by si měl svůj míč označit nějakou identifikační značkou.

Hráč smí beztrestně zvednout míč, o kterém se domnívá, že je jeho, aby jej identifikoval, pokud tento míč neleží v překážce.

Před zvednutím míče musí hráč svůj úmysl oznámit svému soupeři v jamkové hře nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány a musí označit polohu míče. Potom může míč zvednout a prozkoumat jej, pokud při tom umožní svému soupeři, zapisovateli nebo spoluhráči, aby míč také prozkoumal a aby mohl sledovat zvednutí míče a jeho vrácení na původní místo. Jestliže je míč zvednut podle Pravidla 12-2, nesmí být očištěn více, než je k identifikaci nutné. Jestliže hráč nedodrží kteroukoli část tohoto postupu nebo když zvedne k identifikaci míč v překážce, je potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže je zvednutý míč skutečně hráčův, musí jej vrátit na původní místo. Pokud tak neučiní, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 12-2, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-2:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.
* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 12-2, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

13-1. Všeobecně

Míč se musí hrát, jak leží, pokud Pravidla nestanoví jinak.

(Míč v klidu se pohne - viz Pravidlo 18.)

13-2. Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry

Hráč si nesmí zlepšit ani nikomu dovolit, aby mu zlepšil:

• polohu míče,

• prostor zamýšleného postoje nebo švihu,

směr hry ani jeho přiměřené prodloužení za jamku, nebo

• prostor, do kterého bude spouštět nebo umisťovat míč,

a to žádným z následujících způsobů:

• odsunutím, ohnutím nebo zlomením čehokoli rostoucího nebo upevněného (včetně nepohyblivých závad a objektů označujících hranice hřiště),

• vytvořením nebo odstraněním nerovnosti povrchu,

• odstraněním nebo stlačením písku, volné zeminy, vráceného drnu nebo jiného vyseknutého kusu trávníku, nebo

• odstraněním rosy, jinovatky nebo vody.

Hráč není nicméně potrestán, pokud se tak stane:

• při řádném zaujímání postoje,

• při provádění úderu nebo při nápřahu k úderu, pokud hráč úder dokončí,

• při vytváření nebo odstraňování nerovnosti na povrchu odpaliště (Pravidlo 11-1), nebo

• při odstraňování písku nebo volné zeminy na jamkovišti nebo při opravě poškozeného jamkoviště (Pravidlo 16-1).

Hůl se smí přiložit k zemi pouze lehce, nesmí se k zemi tlačit.

Výjimka: Míč v překážce - viz Pravidlo 13-4.

13-3. Budování postoje

Při zaujímání postoje má hráč právo postavit se pevně na zem, nesmí si však postoj budovat.

13-4. Míč v překážce, Zakázané úkony

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč před zahráním rány míčem, který je v překážce (ať už v bankru, nebo ve vodní překážce) nebo který byl zvednut z překážky a který může být v této překážce spuštěn nebo umístěn:

a. zkoušet stav překážky nebo jakékoli podobné překážky,

b. dotknout se holí nebo rukou půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce, nebo

c. dotknout se volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout.

Výjimky:

1. Jestliže hráč žádným způsobem nevyzkouší stav překážky ani si nezlepší polohu míče, není trestán, pokud (a) se dotkne země v překážce nebo vody ve vodní překážce následkem pádu nebo aby pádu zabránil, při odstraňování závady, při měření nebo při sbírání, zvedání, umisťování nebo vracení míče na původní místo podle kteréhokoli Pravidla nebo (b) odloží v překážce své hole.

2. Po odehrání rány smí hráč nebo jeho nosič uhladit písek nebo půdu v překážce, přičemž pokud je hráčův míč stále ještě v dané překážce nebo byl zvednut a může být v této překážce spuštěn nebo umístěn, nesmí se tím zlepšit poloha míče ani to nesmí pomoci hráči při další hře na jamce.

Poznámka: Hráč se smí kdykoli, a to i při založení hole za míč nebo při nápřahu k úderu, dotknout holí i jinak jakékoli závady, konstrukce prohlášené Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště nebo trávy, křoví, stromu nebo jiné rostoucí rostliny.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

(Hledání míče - viz Pravidlo 12-1)

(Úleva pro míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 26)

Pravidlo 14 - Udeření míče

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

14-1. Míč se musí řádně udeřit

Míč se musí řádně udeřit hlavou hole. Nesmí se strkat, vyškrabovat nebo nabírat.

14-2. Pomoc

Při provádění úderu nesmí hráč:

a. přijmout fyzickou pomoc nebo ochranu před přírodními živly, nebo

b. dovolit svému nosiči, partnerovi nebo jeho nosiči stát v prodloužení směru hry nebo dráhy patu směrem za míč nebo blízko takového prodloužení.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-1 nebo 14-2.
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

14-3. Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj

R&A si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla týkající se umělých pomůcek a neobvyklé výstroje, jakož i vydávat a měnit výklady vztahující se k těmto Pravidlům.

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda by použití určitého předmětu představovalo porušení Pravidla 14-3, měl by se poradit s R&A.

Výrobce může zaslat R&A vzorek předmětu, který hodlá vyrábět, k posouzení, zda by jeho použití během stanoveného kola znamenalo pro hráče porušení Pravidla 14-3. Každý zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením předmětu na trh takový vzorek nezašle nebo pokud nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že použití předmětu je v rozporu s Pravidly.

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč během stanoveného kola používat žádné umělé pomůcky nebo neobvyklou výstroj:

a. které by mu mohly napomáhat při provádění úderu nebo při hře, nebo

b. k odhadu nebo měření vzdálenosti a jiných podmínek, které by mohly ovlivnit jeho hru, nebo

c. které by mu mohly napomáhat v držení hole, s výjimkou:

(i) navlečených hladkých rukavic,

(ii) nanesení kalafuny, pudru nebo vysoušecího či zvlhčujícího prostředku, a

(iii) omotání ručníku nebo kapesníku kolem rukojeti.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-3:
Diskvalifikace.

14-4. Vícenásobné udeření míče

Jestliže hráč při provádění úderu zasáhne míč holí více než jednou, započítává se mu provedená rána a ještě jedna trestná rána, celkem tedy dvě rány.

14-5. Hra pohybujícím se míčem

Hráč nesmí zahrát ránu, jestliže se jeho míč pohybuje.

Výjimky:

• Míč padající z týčka - Pravidlo 11-3

• Vícenásobné udeření míče - Pravidlo 14-4

• Míč pohybující se ve vodě - Pravidlo 14-6

Jestliže se míč začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu, není hráč trestán podle tohoto Pravidla za hru pohybujícím se míčem, ale není osvobozen od žádného trestu podle těchto Pravidel:

• Hráč pohne míčem v klidu - Pravidlo 18-2a

• Míč v klidu se pohne po založení - Pravidlo 18-2b

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem - viz Pravidlo 1-2)

14-6. Míč pohybující se ve vodě

Jestliže se míč pohybuje ve vodě ve vodní překážce, smí hráč beztrestně zahrát ránu. Nesmí ale čekat, až vítr nebo proud zlepší polohu míče. Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce může být zvednut, pokud se hráč rozhodne použít Pravidlo 26.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-5 nebo 14-6:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidlo 15 - Nahrazený míč, Nesprávný míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

15-1. Všeobecně

Hráč musí zahrát do jamky míč, který odehrál z odpaliště, ledaže je tento míč ztracen nebo je mimo hřiště nebo když jej hráč nahradí jiným míčem bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno (viz Pravidlo 15-2). Jestliže hráč odehraje nesprávný míč, viz Pravidlo 15-3.

15-2. Nahrazený míč

Hráč smí nahradit míč jiným míčem, jestliže postupuje podle Pravidla, které dovoluje spustit nebo umístit jiný míč. Nahrazený míč se stává míčem ve hře.

Jestliže hráč nahradí míč jiným míčem, aniž by mu to Pravidla dovolovala, nejedná se o nesprávný míč, tento míč se stává míčem ve hře. Pokud hráč tuto svou chybu nenapraví podle Pravidla 20-6 a tímto nesprávně nahrazeným míčem zahraje ránu, je potrestán podle příslušného Pravidla. Ve hře na rány pak musí dohrát jamku tímto nahrazeným míčem.

(Hra z nesprávného místa - viz Pravidlo 20-7.)

15-3. Nesprávný míč

a. Jamková hra

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, ztrácí jamku.

Hráč není trestán, jestliže zahraje ránu nesprávným míčem v překážce. Rány zahrané nesprávným míčem v překážce se do výsledku hráče nezapočítávají.

Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

Jestliže si hráč se soupeřem navzájem zamění míče během hraní jamky, ztrácí jamku ten, kdo první zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, pokud toto není možné zjistit, musí hráči jamku dohrát zaměněnými míči.

b. Hra na rány

Jestliže hráč zahraje jednu nebo více ran nesprávným míčem jinde než v překážce, je potrestán dvěma trestnými ranami.

Hráč není trestán, jestliže zahraje ránu nesprávným míčem v překážce. Rány zahrané nesprávným míčem v překážce se do výsledku hráče nezapočítávají.

Hráč musí napravit svou chybu tím, že odehraje správný míč nebo postupuje podle Pravidel. Jestliže svou chybu nenapraví dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola neohlásí úmysl napravit svou chybu před opuštěním jamkoviště, je diskvalifikován.

Rány zahrané nesprávným míčem se do výsledku hráče nezapočítávají.

Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

(Změna místa, na které se má míč umístit nebo vrátit - viz Pravidlo 20-3b)

(Místo nelze zjistit - viz Pravidlo 20-3c)

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >