Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Pravidla hry
Pravidla golfu - Pravidla hry
Sunday, 17 December 2006

HRA

Pravidlo 1 - Hra

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice

1-1. Všeobecně

Golfová hra spočívá v hraní míčem holí z odpaliště do jamky jednou nebo více postupnými ranami v souladu s Pravidly.

1-2. Ovlivňování míče

Hráč ani nosič nesmí podniknout nic, co by ovlivnilo polohu nebo pohyb míče, s výjimkou toho, co povolují Pravidla.

(Odstranění pohyblivé závady - viz Pravidlo 24-1.)

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-2:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.

Poznámka: V případě vážného porušení Pravidla 1-2 může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat.

1-3. Dohoda o nedodržování Pravidel

Hráči se nesmí dohodnout na nedodržení libovolného Pravidla ani na neudělení trestu za porušení Pravidel.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-3:
Jamková hra - diskvalifikace obou stran,
Hra na rány - diskvalifikace všech hráčů, kteří toto Pravidlo poruší.

(Dohoda o hraní mimo pořadí ve hře na rány - viz Pravidlo 10-2c.)

1-4. Situace, na které Pravidla nepamatují

Jestliže sporný případ nelze rozhodnout podle Pravidel, mělo by se rozhodnout podle práva slušnosti.

Pravidlo 2 - Jamková hra

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

2-1. Všeobecně

Zápas je hrou jedné strany proti druhé. Pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak, hraje se zápas na jedno stanovené kolo.

V jamkové hře se hraje o jednotlivé jamky.

Pokud není v Pravidlech stanoveno jinak, vyhrává jamku strana, která zahraje míč do jamky menším počtem ran. V zápase hraném s hendikepy vyhrává jamku strana, jejíž čistý výsledek je nižší.

Stav zápasu se vyjadřuje pomocí těchto výrazů: strana "vede" o tolik a tolik jamek (holes up), strany jsou "nerozhodně" (all square) a tolik a tolik jamek "zbývá ke hraní" (to play).

Strana nemůže prohrát (je "dormie"), jestliže vede o tolik jamek, kolik jich zbývá ke hraní.

2-2. Půlení jamky

Jamka je půlena, jestliže obě strany zahrají míč do jamky stejným počtem ran.

Jestliže je hráči udělen nějaký trest poté, co již dohrál jamku, a soupeři zbývá právě jedna rána k půlení jamky, je jamka půlena.

2-3. Vítěz zápasu

Zápas vyhrává strana, která vede o více jamek, než zbývá ke hraní. V případě nerozhodného zápasu může Soutěžní výbor prodloužit stanovené kolo o tolik jamek, kolik jich je třeba k rozhodnutí zápasu.

2-4. Darování příští rány, jamky nebo zápasu

Hráč může soupeři darovat příští ránu, kdykoli je soupeřův míč v klidu. Má se za to, že soupeř zahrál míč do jamky svou přístí ranou. Míč může odstranit kterákoli strana.

Hráč může soupeři darovat jamku kdykoli před jejím zahájením nebo ukončením.

Hráč může soupeři darovat zápas kdykoli před jeho zahájením nebo ukončením.

Darování nemůže být odmítnuto nebo odvoláno.

(Míč přesahuje okraj jamky - viz Pravidlo 16-2)

2-5. Pochybnosti o postupu, Spory a nároky

Jestliže vznikne v jamkové hře mezi hráči pochybnost nebo spor, může hráč vznést nárok. Jestliže není v přijatelném čase dosažitelný oprávněný zástupce Soutěžního výboru, musí hráči pokračovat v zápase bez zdržování.

Soutěžní výbor může posoudit nárok jen tehdy, jestliže hráč vznášející nárok uvědomí svého soupeře, (i) že vznáší nárok, (ii) o okolnostech situace a (iii) že požaduje rozhodnutí. Nárok musí být vznesen předtím, než kterýkoli z hráčů v zápase odehraje z následujícího odpaliště nebo v případě poslední jamky zápasu, než všichni hráči v zápase opustí jamkoviště.

Soutěžní výbor nemůže posoudit žádný pozdější nárok, ledaže je založen na skutečnostech, které nebyly hráči vznášejícímu nárok dříve známy, a tento hráč obdržel od soupeře nesprávnou informaci (Pravidla 6-2a a 9).

Soutěžní výbor nemůže posoudit žádný pozdější nárok poté, co byl oficiálně vyhlášen výsledek zápasu, ledaže je Soutěžní výbor přesvědčen, že soupeř podal nesprávnou informaci vědomě.

2-6. Všeobecný trest

Pokud není stanoveno jinak, je trestem za porušení Pravidel v jamkové hře ztráta jamky.

Pravidlo 3 - Hra na rány

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

3-1. Vítěz

Vítězem je hráč, který zahraje stanovené kolo nebo kola na nejnižší počet ran.

Vítězem hendikepové soutěže je hráč, jehož čistý výsledek stanoveného kola nebo kol je nejnižší.

3-2. Nedohrání jamky

Hráč je diskvalifikován, jestliže nedohraje některou jamku a nenapraví svůj omyl dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola, než opustí jamkoviště.

3-3. Pochybnosti o postupu

a. Postup

Pokud má hráč ve hře na rány během hraní jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, může jamku beztrestně dohrát dvěma míči. Předtím než v takové situaci hráč podnikne další kroky, musí hráč oznámit svému zapisovateli či spoluhráči svůj úmysl hrát dva míče a také to, který z míčů si přeje započítat, jestliže to Pravidla dovolí. Jestliže tak neučiní, platí ustanovení Pravidla 3-3b(ii).

Hráč musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

b. Určení výsledku jamky

(i) Jestliže byl míč, který si hráč předem zvolil, aby se mu započítával, zahrán v souladu s Pravidly, je výsledkem hráče na jamce výsledek dosažený tímto míčem. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla postup použitý pro tento míč připouštějí.

(ii) Jestliže hráč předem neoznámí, že hodlá dohrát jamku dvěma míči nebo který z míčů si přeje započítat, započítává se výsledek dosažený původním míčem, pokud byl původní míč zahrán v souladu s Pravidly. Jestliže původní míč není mezi hranými míči, započítává se výsledek dosažený prvním míčem, který byl uveden do hry, pokud byl tento míč zahrán v souladu s Pravidly. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla postup použitý pro tento míč připouštějí.

Poznámka 1: Jestliže hráč hraje druhý míč podle Pravidla 3-3, pak se rány zahrané následně po aplikaci tohoto Pravidla míčem, jehož výsledek se nezapočítává, ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají.

Poznámka 2: Druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 není provizorním míčem podle Pravidla 27-2.

3-4. Odmítnutí podrobit se Pravidlu

Hráč je diskvalifikován, jestliže se odmítne podrobit Pravidlu, které se dotýká práv jiného hráče.

3-5. Všeobecný trest

Jestliže není stanoveno jinak, jsou trestem za porušení Pravidel ve hře na rány dvě trestné rány.

HOLE A MÍČ

R&A si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla týkající se holí a míčů (viz Dodatky II a III), jakož i vydávat a měnit výklady vztahující se k těmto Pravidlům.

Pravidlo 4 - Hole

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho hůl vyhovující, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek hole, kterou hodlá vyrábět, k posouzení, zda tato hůl vyhovuje Pravidlům. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením hole na trh takový vzorek nezašle nebo pokud nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že hůl Pravidlům nevyhovuje. Každý zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu.

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

4-1. Tvar a provedení holí

a. Všeobecně

Hráčovy hole musí vyhovovat tomuto Pravidlu a ustanovením, specifikacím a výkladům uvedeným v Dodatku II.

b. Opotřebení a změny

Jestliže vyhovuje Pravidlům nová hůl, vyhovuje jim i po normálním opotřebení. Jakákoli část hole, která byla úmyslně změněna, je považována za novou a musí Pravidlům vyhovovat ve svém změněném stavu.

4-2. Změna herních vlastností hole a cizí materiál

a. Změna herních vlastností hole

Herní vlastnosti hole nesmí být v průběhu stanoveného kola záměrně změněny seřízením ani jiným způsobem.

b. Cizí materiál

Na líc hole nesmí být aplikován žádný cizí materiál s úmyslem ovlivnit pohyb míče.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-1 nebo 4-2:
Diskvalifikace.

4-3. Poškozené hole: oprava a výměna

a. Poškození v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola k poškození hráčovy hole v důsledku normální hry, může hráč:

  1. používat takto poškozenou hůl po zbytek stanoveného kola, nebo
  2. bez nepřípustného zdržování hry ji opravit nebo ji nechat opravit, nebo
  3. jako další možnost, pouze pokud je hůl nezpůsobilá ke hře, nahradit ji jakoukoli jinou holí. Výměna hole nesmí nepřípustně zdržovat hru. K výměně nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3a:
Viz trest za porušení Pravidla 4-4a nebo b a Pravidla 4-4c.

Poznámka: Hůl je nezpůsobilá ke hře, jestliže je podstatně poškozena, např. násada je nalomena, podstatným způsobem ohnuta nebo dojde k jejímu zlomení, dojde k uvolnění, odpadnutí či podstatné deformaci hlavy hole, nebo se uvolní držadlo. Hůl není nezpůsobilá ke hře pouze proto, že došlo ke změně úhlu přiložení hlavy hole k zemi nebo k náklonu líce hole nebo je hlava hole poškrábaná.

b. Jiné poškození než v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola k jinému poškození hráčovy hole než v důsledku normální hry, přičemž se hůl stane nevyhovující nebo dojde ke změně jejích herních vlastností, nesmí hráč následně tuto hůl během kola použít ani vyměnit.

c. Poškození před započetím kola

Hráč může používat hůl, která byla poškozena před započetím kola, pokud takto poškozená hůl vyhovuje Pravidlům.

Poškození hole, ke kterému došlo před započetím kola, může být opraveno během kola, pokud se tím nezmění herní vlastnosti hole a nepřípustně se nezdrží hra.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3b nebo c:
Diskvalifikace.

(Nepřípustně zdržování - viz Pravidlo 6-7)

4-4. Přípustný počet holí

a. Výběr a doplnění holí

Hráč nesmí zahájit stanovené kolo s více než 14 holemi. Během tohoto kola pak smí hráč používat pouze takto zvolené hole. Pouze pokud začal kolo s méně než 14 holemi, může hráč doplnit libovolný počet holí, pokud tím celkový počet jeho holí nepřesáhne 14.

Doplnění hole nebo holí nesmí nepřípustně zdržovat hru (Pravidlo 6-7). K výměně nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti.

b. Partneři mohou sdílet hole

Partneři mohou sdílet hole, pokud celkový počet všech jejich holí nepřesahuje 14.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4a nebo b,
BEZ OHLEDU NA POČET PŘEBYTEČNÝCH HOLÍ:
Jamková hra - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení
tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.
Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku,
na níž došlo k porušení tohoto Pravidla.
Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány.
Soutěže proti par a proti bogey - trest jako v jamkové hře.
Stableford - viz Poznámka 1 u Pravidla 32-1b.

c. Vyřazení přebytečné hole ze hry

Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese nebo používá, jsou v rozporu s Pravidlem 4-3a(iii) nebo Pravidla 4-4, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře v jamkové hře nebo svého zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Tuto hůl nebo hole pak po zbytek stanoveného kola hráč nesmí použít.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4c:
Diskvalifikace.

Pravidlo 5 - Míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

5-1. Všeobecně

Míč, který hráč používá, musí vyhovovat požadavkům uvedeným v Dodatku III.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže požadovat (Pravidlo 33-1), aby míč, který hráč používá, byl na aktuálním "Seznamu vyhovujících golfových míčů" (List of Conforming Golf Balls), vydávaném R&A.

5-2. Cizí materiál

Na míč nesmí být aplikován žádný cizí materiál s úmyslem změnit jeho herní vlastnosti.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 5-1 nebo 5-2:
Diskvalifikace.

5-3. Míč nezpůsobilý ke hře

Míč je nezpůsobilý ke hře, jestliže je viditelně naseknutý, prasklý nebo deformovaný. Míč není nezpůsobilý ke hře pouze proto, že na něm lpí bláto nebo jiný materiál, že je jeho povrch odřený nebo poškrábaný nebo že je jeho nátěr poškozený nebo jinak zbarvený.

Jestliže se hráč domnívá, že se jeho míč stal během hraní právě hrané jamky nezpůsobilým ke hře, může míč beztrestně zvednout, aby se o tom přesvědčil.

Před zvednutím míče musí hráč svůj úmysl oznámit svému soupeři v jamkové hře nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány a musí označit polohu míče. Potom může míč zvednout a prozkoumat jej, pokud při tom umožní svému soupeři, zapisovateli nebo spoluhráči, aby míč také prozkoumal a aby mohl sledovat zvednutí míče a jeho vrácení na původní místo. Jestliže je míč zvednut podle Pravidla 5-3, nesmí být očištěn. Jestliže hráč nedodrží kteroukoli část tohoto postupu, je potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se zjistí, že míč se stal nezpůsobilým ke hře během hraní právě hrané jamky, může jej hráč nahradit jiným míčem, který umístí na místo, kde ležel původní míč. Jinak musí vrátit původní míč na původní místo. Jestliže hráč nahradí míč, aniž by tak směl učinit, a zahraje s tímto nesprávně nahrazeným míčem ránu, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 5-3, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla nebo podle Pravidla 15-1.

Jestliže se míč rozpadne následkem úderu, rána se nepočítá a hráč musí beztrestně hrát nový míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byl zahrán původní míč (Pravidlo 20-5).

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 5-3:
Jamková hra - ztráta jamky, Hra na rány - dvě trestné rány.
* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 5-3,
neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka: Jestliže soupeř, zapisovatel nebo spoluhráč mají námitky proti nezpůsobilosti míče, musí je vznést dříve, než hráč odehraje jiný míč.

(Očištění míče zvednutého z jamkoviště nebo podle jiného Pravidla - viz Pravidlo 21)

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >