Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Definice
Pravidla golfu - Definice
Sunday, 17 December 2006

Definice jsou řazeny abecedně. V Pravidlech samých jsou definované pojmy psány kurzívou.

Bankr (Bunker)

"Bankr" je písková překážka, vytvořená úpravou terénu, obvykle je to prohlubeň, v níž byla tráva a půda nahrazena pískem.

Travnaté plochy, které bankr ohraničují nebo v něm leží, počítaje v to i části vybudované z drnů (ať už travnaté, či holé), nejsou jeho součástí. Stěna nebo hrana bankru, která není travnatá, je součástí bankru.

Hranice bankru se promítají svisle dolů, ale ne vzhůru. Míč je v bankru, jestliže v něm leží nebo se ho jakkoli dotýká.

 

Čtyřhra (Foursome)

viz "Zápasy"

Dráha patu (Line of Putt)

"Dráha patu" je dráha, po které si hráč přeje, aby se jeho míč pohyboval po úderu zahraném na jamkovišti. S výjimkou Pravidla 16-1e zahrnuje dráha patu i rozumnou vzdálenost na obě strany od zamýšlené dráhy. Dráha patu nepokračuje za jamku.

Dvouhra (Single)

viz "Zápasy"

Hra čtyřmi míči (Four-Ball)

viz "Zápasy"

Hra o nejlepší míč (Best-Ball)

viz "Zápasy"

Hra třemi míči (Three-Ball)

viz "Zápasy"

Hrabavé zvíře (Burrowing Animal)

"Hrabavé zvíře" je zvíře, které vyhrabává díry za účelem vytvoření doupěte nebo úkrytu, např. králík, krtek, svišť, sysel, veverka nebo salamandr.

Poznámka: Díra vytvořená jiným než hrabavým zvířetem, např. psem nepředstavuje půdu v abnormálním stavu, ledaže by byla označena nebo prohlášena za půdu v opravě.

Hráč (Competitor)

"Hráč" je účastník zápasu v jamkové hře nebo účastník hry na rány, podle souvislostí vyplývajících z Pravidel a podmínek soutěže. "Spoluhráč" je hráč, který ve hře na rány hraje ve stejné skupině s daným hráčem. Spoluhráči nejsou navzájem partnery.

Ve čtyřhře na rány nebo ve hře na rány čtyřmi míči pojem "hráč" a "spoluhráč" zahrnují hráčova partnera všude tam, kde to souvislosti dovolují.

Hřiště (Course)

"Hřiště" je veškerá plocha uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem (viz Pravidlo 33-2).

Jamka (Hole)

"Jamka" musí mít v průměru 4 1/4 palce (108 mm) a musí být nejméně 4 palce (101,6 mm) hluboká. Pokud je použita vložka, musí být zapuštěna nejméně 1 palec (25,4 mm) pod úroveň jamkoviště, pokud to půdní podmínky dovolují. Vnější průměr takové vložky nesmí přesáhnout 4 1/4 palce (108 mm).

Jamkoviště (Putting Green)

"Jamkoviště" je plocha právě hrané jamky, která je zvlášť upravena k patování nebo která je jako jamkoviště určena Soutěžním výborem. Míč je na jamkovišti, jestliže na něm leží nebo se ho jakkoli dotýká.

Míč je ztracen (Ball Lost)

viz "Ztracený míč"

Míč se pohnul (Ball Deemed to Move, Move or Moved)

Míč se "pohnul", jestliže opustil svou polohu a zastavil se na jiném místě.

Míč v jamce (Ball Holed, Holed)

Míč je "v jamce", jestliže v klidu leží uvnitř obvodu jamky a je celý pod úrovní okraje jamky.

Míč ve hře (Ball in Play)

Míč je "ve hře", jakmile hráč zahraje ránu z odpaliště. Míč zůstává ve hře, dokud není zahrán do jamky, kromě případů, kdy je ztracen, je mimo hřiště, byl zvednut nebo byl nahrazen jiným míčem bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno. Míč, který takto nahradil původní míč, se stává míčem ve hře.

Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště nebo jestliže zahraje míč odjinud než z odpaliště při pokusu o nápravu tohoto prohřešku, nejedná se o míč ve hře a platí ustanovení Pravidla 11-4 nebo 11-5. V ostatních případech, kdy si hráč zvolí nebo má určeno, že bude další ránu hrát z odpaliště, a zahraje míč odjinud než z odpaliště, jedná se o míč ve hře.

Výjimka v jamkové hře: Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště a jeho soupeř neuplatní nárok na zrušení této rány v souladu s Pravidlem 11-4a, jedná se o míč ve hře.

Mimo hřiště, Hranice hřiště (Out of Bounds)

Území "mimo hřiště" je plocha, která je za hranicemi hřiště, nebo libovolná část hřiště, která tak byla označena Soutěžním výborem.

Pokud je území mimo hřiště vyznačeno kolíky nebo plotem nebo pokud leží za kolíky nebo plotem, je čára určující hranice hřiště dána spojnicí vnitřních bodů sousedních kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země, přičemž se neberou do úvahy šikmé podpěry.

Předměty, které vyznačují území mimo hřiště, jako stěny, ploty, kolíky a zábradlí nejsou závadami a jsou považovány za pevné.

Jestliže je hranice hřiště určena čárou na zemi, nachází se sama čára mimo hřiště.

Hranice hřiště se promítají svisle vzhůru i dolů.

Míč je mimo hřiště, jestliže celý leží mimo hřiště.

Hráč může stát mimo hřiště a hrát míč, který leží v hřišti.

Náhodná voda (Casual Water)

"Náhodná voda" je jakékoli dočasné nahromadění vody na hřišti, které je viditelné předtím anebo potom, co hráč zaujme postoj, a které není ve vodní překážce. Sníh a přírodní led kromě jinovatky jsou podle volby hráče buď náhodná voda, nebo volný přírodní předmět. Umělý led je závada. Rosa a jinovatka nejsou náhodná voda. Míč je v náhodné vodě, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Náhodný zásah (Rub of the Green)

Když vnější vliv náhodou zastaví nebo vychýlí pohybující se míč, jedná se o "náhodný zásah" (viz Pravidlo 19-1).

Nahrazený míč (Substituted Ball)

"Nahrazený míč" je míč uvedený hráčem do hry místo původního míče, který byl buď ve hře, ztracen, mimo hřiště nebo zvednut.

Nejbližší místo úlevy (Nearest Point of Relief)

"Nejbližší místo úlevy" je místo, které se vztahuje k poskytování beztrestné úlevy od překážení nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2), půdy v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1) nebo nesprávného jamkoviště (Pravidlo 25-3).

Je to nejbližší takové místo na hřišti vzhledem k místu, kde míč leží:

 1. které není blíže jamce, a
 2. na kterém, pokud by míč na něm ležel, by nedocházelo k překážení daného objektu při takovém úderu, který by hráč zvolil, jestliže by v původní situaci nebyl příslušný překážející objekt vůbec přítomen.

Poznámka: Aby bylo nejbližší místo úlevy určeno přesně, měl by hráč použít tu hůl, se kterou by hrál svou následující ránu, jestliže by v původní situaci nebyl příslušný překážející objekt vůbec přítomen, a s ní pak simulovat pozici po založení, směr hry a švih této rány.

Nesprávné jamkoviště (Wrong Putting Green)

"Nesprávné jamkoviště" je jakékoli jiné jamkoviště než jamkoviště právě hrané jamky. Pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak, zahrnuje tento pojem i cvičná jamkoviště na hřišti.

Nesprávný míč (Wrong Ball)

"Nesprávný míč" je jakýkoli jiný míč než hráčův:

 • míč ve hře,
 • provizorní míč, nebo
 • ve hře na rány druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 nebo Pravidla 20-7c,

přičemž sem patří:

 • míč jiného hráče,
 • opuštěný míč, a
 • původní hráčův míč, jestliže již není míčem ve hře.

Poznámka: Míč ve hře zahrnuje i míč, kterým byl nahrazen míč ve hře, bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno.

Nosič (Caddie)

"Nosič" je osoba, která v souladu s Pravidly pomáhá hráči, což může zahrnovat i nošení holí nebo péči o ně během hry.

Nosič, kterého zaměstnává více hráčů najednou, je vždy považován za nosiče toho hráče, o jehož míč se v danou chvíli jedná. Výstroj, kterou nosič nese, je rovněž považována za výstroj tohoto hráče. Pokud ovšem nosič jedná podle výslovných příkazů jiného hráče, je považován za nosiče právě toho hráče.

Odpaliště (Teeing Ground)

"Odpaliště" je místo, odkud se začíná hrát právě hraná jamka. Je to pravoúhlá plocha o délce dvou holí, jejíž přední a postranní okraj určují vnější obrysy dvou k tomu určených značek. Míč je mimo odpaliště, jestliže celý leží mimo ně.

Partner (Partner)

"Partner" je hráč, který je součástí stejné strany jako daný hráč.

V trojhře, čtyřhře, hře o nejlepší míč a hře čtyřmi míči pojem "hráč" zahrnuje hráčova partnera nebo partnery všude tam, kde to souvislosti dovolují.

Podélná vodní překážka (Lateral Water Hazard)

"Podélná vodní překážka" je vodní překážka nebo ta část vodní překážky situovaná tak, že je nemožné nebo Soutěžním výborem pokládáno za nepraktické spustit míč za vodní překážkou v souladu s Pravidlem 26-1b.

Ta část vodní překážky, která má být hrána jako podélná vodní překážka, by tak měla být zřetelně označena. Míč je v podélné vodní překážce, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Poznámka 1: Kolíky a čáry, které vyznačují podélnou vodní překážku, musí být červené. Jestliže jsou k vyznačení podélné vodní překážky použity jak kolíky, tak i čáry, pak kolíky překážku označují a čáry vymezují její hranice.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z chráněné biozóny, která byla označena jako podélná vodní překážka.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může prohlásit podélnou vodní překážku za vodní překážku.

Pole (Through the Green)

"Pole" je celá plocha hřiště kromě:

 1. odpaliště a jamkoviště právě hrané jamky, a
 2. všech překážek na hřišti.

Postoj (Stance)

Hráč zaujme "postoj", jestliže se postaví chodidly do takové pozice, ve které je připraven zahrát ránu.

Pozorovatel (Observer)

"Pozorovatel" je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby pomáhala rozhodčímu rozhodovat otázky skutkové podstaty a oznamovala mu jakékoli porušení Pravidel. Pozorovatel by neměl obsluhovat praporkovou tyč, stát u jamky nebo označovat její polohu ani zvedat míč nebo označovat jeho polohu.

Praporková tyč (Flagstick)

"Praporková tyč" je přenosný rovný ukazatel, umístěný ve středu jamky tak, aby ukazoval její polohu. Praporková tyč musí mít kruhový průřez a může, ale nemusí být opatřena praporkem nebo jinými doplňky. Je zakázáno použít vycpávky nebo materiály pohlcující nárazy, které by mohly nepřípustně ovlivnit pohyb míče.

Pravidlo nebo Pravidla (Rule or Rules)

Pojem "Pravidla" zahrnuje:

 1. Pravidla golfu a jejich výklad, tak jak je obsažen v Rozhodnutích o Pravidlech golfu (Decisions on the Rules of Golf),
 2. všechny podmínky soutěže stanovené Soutěžním výborem podle Pravidla 33-1 a Dodatku I,
 3. všechna Místní pravidla stanovená Soutěžním výborem podle Pravidla 33-8a a Dodatku I, a
 4. specifikace týkající se holí a míčů, uvedené v Dodatcích II a III.

Provizorní míč (Provisional Ball)

"Provizorní míč" je míč hraný podle Pravidla 27-2 vzhledem k míči, který může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště.

Přednost (Honour)

Hráč, který má hrát z odpaliště jako první, má "přednost".

Předsunutý pozorovatel (Forecaddie)

"Předsunutý pozorovatel" je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby ukazovala hráčům během hry polohu jejich míčů. Předsunutý pozorovatel je považován za vnější vliv.

Překážky (Hazards)

"Překážka" je každý bankr nebo vodní překážka.

Půda v abnormálním stavu (Abnormal Ground Condition)

"Půda v abnormálním stavu" zahrnuje náhodnou vodu, půdu v opravě a díru, hromádku či cestičku na hřišti vytvořenou hrabavým zvířetem, plazem či ptákem.

Půda v opravě (Ground Under Repair)

"Půda v opravě" je každá část hřiště, která tak byla označena z příkazu Soutěžního výboru nebo která byla za takovou prohlášena pověřeným zástupcem Soutěžního výboru. Hromada materiálu určeného k odvozu nebo jáma vyhloubená správou hřiště jsou považovány za půdu v opravě i v případě, že tak nejsou označeny.

Veškerá půda, tráva, křoví, stromy a ostatní rostoucí rostliny v půdě v opravě jsou její součástí. Hranice půdy v opravě se promítají svisle dolů, ale ne vzhůru. Kolíky a čáry vyznačující hranice půdy v opravě jsou její součástí. Tyto kolíky jsou závady. Míč je v půdě v opravě, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Poznámka 1: Jestliže se nepředpokládá, že odřezky trávy nebo jiný materiál ponechaný na hřišti bude odstraněn, nejedná se o půdu v opravě, pokud to tak není označeno.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z půdy v opravě nebo z chráněné biozóny, která byla označena jako půda v opravě.

R&A (R&A)

"R&A" znamená R&A Rules Limited.

Rada (Advice)

"Rada" je každé sdělení nebo domněnka, které by mohly ovlivnit hráče při rozhodování ve hře, výběru hole nebo způsobu provedení úderu.

Informace o Pravidlech nebo o všeobecně známých skutečnostech, jako jsou poloha překážky nebo umístění praporkové tyče na jamkovišti, se za radu nepovažují.

Rána, Úder (Stroke)

"Rána" je pohyb holí směrem dopředu, provedený s úmyslem udeřit míč a uvést jej do pohybu. Pokud hráč úmyslně a dobrovolně změní dráhu prošvihnutí před tím, než hlava hole dosáhne úrovně míče, nejedná se o ránu.

Rozhodčí (Referee)

"Rozhodčí" je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby doprovázela hráče a rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla. Musí se zabývat každým porušením Pravidel, které zpozoruje nebo které je mu oznámeno.

Rozhodčí by neměl obsluhovat praporkovou tyč, stát u jamky nebo označovat její polohu ani zvedat míč nebo označovat jeho polohu.

Směr hry (Line of Play)

"Směr hry" je směr, kterým si hráč přeje, aby se jeho míč po úderu pohyboval, včetně rozumné vzdálenosti na obě strany od zamýšleného směru. Směr hry se promítá od země svisle vzhůru. Směr hry nepokračuje za jamku.

Soutěžní výbor (Committee)

"Soutěžní výbor" je výbor řídící soutěž. V případě, že skutečnosti nastaly mimo soutěž, je Soutěžním výborem výbor řídící hřiště.

Spoluhráč (Fellow-Competitor)

viz "Hráč".

Stanovené kolo (Stipulated Round)

"Stanoveným kolem" se rozumí sehrání všech jamek na hřišti ve správném pořadí, pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak. Počet jamek stanoveného kola je 18, pokud Soutěžní výbor nestanoví počet nižší. Ohledně prodloužení stanoveného kola v jamkové hře viz Pravidlo 2-3.

Strana (Side)

"Stranu" tvoří hráč nebo dva či více hráčů, kteří jsou partnery.

Trestná rána (Penalty Stroke)

"Trestná rána" je rána připočtená podle určitého Pravidla k výsledku hráče nebo strany. V trojhře a čtyřhře nemají trestné rány vliv na pořadí ve hře.

Trojhra (Threesome)

viz "Zápasy"

Týčko (Tee)

"Týčko" je předmět určený k vyvýšení míče nad úroveň země. Nesmí být delší než 4 palce (101,6 mm) a nesmí být vyrobeno nebo uzpůsobeno tak, že by mohlo ukazovat směr hry nebo ovlivnit pohyb míče.

Vnější vliv (Outside Agency)

"Vnější vliv" je jakýkoli vliv, který není součástí zápasu nebo ve hře na rány není součástí hráčovy strany. Vnější vliv zahrnuje rozhodčího, zapisovatele, pozorovatele i předsunutého pozorovatele. Vítr ani voda nejsou vnějším vlivem.

Vodní překážka (Water Hazard)

"Vodní překážka" je jakékoli moře, jezero, rybník, řeka, strouha, odvodňovací příkop nebo jiný otevřený vodní tok (bez ohledu na to, zda obsahuje nebo neobsahuje vodu) a cokoli na hřišti, co je podobné povahy.

Veškerá půda a voda uvnitř vodní překážky je její součástí. Hranice vodní překážky se promítají svisle vzhůru i dolů. Kolíky a čáry vyznačující hranice vodní překážky jsou její součástí. Tyto kolíky jsou závady. Míč je ve vodní překážce, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Poznámka 1: Kolíky a čáry, které vyznačují vodní překážku, musí být žluté. Jestliže jsou k vyznačení vodní překážky použity jak kolíky, tak i čáry, pak kolíky překážku označují a čáry vymezují její hranice.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z chráněné biozóny, která byla označena jako vodní překážka.

Volné přírodní předměty (Loose Impediments)

"Volné přírodní předměty" jsou přírodní předměty jako

 • kameny, listy, snítky, větve a podobně,
 • trus,
 • červi, žížaly a hmyz a jejich zbytky a hromádky jimi způsobené,
pokud nejsou:
 • upevněné nebo přirostlé,
 • pevně usazené v zemi, nebo
 • ulpívající na míči.

Písek a volná zemina jsou volné přírodní předměty pouze na jamkovišti, ale nikde jinde.

Sníh a přírodní led kromě jinovatky jsou podle volby hráče buď náhodná voda, nebo volný přírodní předmět.

Rosa a jinovatka nejsou volné přírodní předměty.

Výstroj (Equipment)

"Výstroj" je vše, co hráč používá nebo nosí nebo co mu někdo nosí, kromě míče nebo míčů, které hráč hraje na právě hrané jamce, a malých předmětů, jako jsou mince nebo týčka, pokud jsou použity k označení polohy míče nebo k vyznačení prostoru, do kterého se má míč spustit. Výstroj zahrnuje golfový vozík (i motorizovaný). Pokud je takový vozík používán společně dvěma nebo více hráči, pak je tento vozík a vše v něm i na něm považován za výstroj toho hráče, o jehož míč se v danou chvíli jedná. Pokud ovšem vozíkem pohybuje některý z hráčů, kteří jej sdílejí, je tento vozík a vše v něm i na něm považováno za výstroj právě toho hráče.

Poznámka: Míč, kterým hráč hraje na právě hrané jamce, je považován za výstroj, jestliže byl zvednut a nebyl vrácen zpět do hry.

Založení za míč (Addressing the Ball)

Hráč "založí za míč", jestliže zaujme postoj a přiloží hůl k zemi. V překážce hráč založí za míč, jestliže zaujme postoj.

Zápasy (Matches)

Dvouhra (Single): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti jednomu hráči.

Trojhra (Threesome): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem.

Čtyřhra (Foursome): Zápas, ve kterém hrají dva hráči proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem.

Hra třemi míči (Three-Ball): Zápas, ve kterém hrají tři hráči vzájemně proti sobě, přičemž každý hraje svým míčem. Každý hráč tak hraje dva na různé zápasy.

Hra o nejlepší míč (Best-Ball): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti lepšímu míči dvou hráčů nebo proti nejlepšímu míči tří hráčů.

Hra čtyřmi míči (Four-Ball): Zápas, ve kterém hrají dva hráči svůj lepší míč proti lepšímu míči dvou jiných hráčů.

Zapisovatel (Marker)

"Zapisovatel" je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby ve hře na rány zapisovala hráčovy výsledky. Zapisovatelem může být spoluhráč. Zapisovatel není rozhodčí.

Závady (Obstructions)

"Závada" je cokoli uměle vytvořeného včetně umělých povrchů a okrajů silnic a cest, jakož i umělý led, kromě:

 1. předmětů určujících hranice hřiště jako stěny, ploty, kolíky a zábradlí,
 2. jakékoli části nepohyblivého uměle vytvořeného předmětu, která je mimo hřiště, a
 3. všech konstrukcí prohlášených Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště.

Závada je pohyblivá, jestliže může být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, bez nepřípustného zdržování hry a bez poškození. V opačném případě se jedná o nepohyblivou závadu.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, ve kterém prohlásí určitou pohyblivou závadu za nepohyblivou.

Ztracený míč (Lost Ball)

Míč je "ztracen", jestliže:

 1. není nalezen nebo identifikován hráčem jako jeho vlastní do 5 minut od okamžiku, kdy jej hráčova strana nebo některý z jejích nosičů začal hledat, nebo
 2. hráč zahrál ránu nahrazeným míčem, nebo
 3. hráč zahrál ránu provizorním míčem z místa, kde pravděpodobně leží původní míč, nebo z místa, které je blíže jamce než takovéto místo.

Čas, po který hráč hrál nesprávným míčem, se nezapočítává do pětiminutového limitu povoleného pro hledání míče.

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >