Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - Pravidla amatérského statutu
Pravidla golfu - Pravidla amatérského statutu
Sunday, 17 December 2006

Úvod

R&A si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla týkající se amatérského statutu, jakož i vydávat a měnit výklad těchto Pravidel.

V Pravidlech amatérského statutu se použitý rod vztahuje na osoby obou pohlaví.

Definice

Definice jsou řazeny abecedně. V Pravidlech samých jsou definované pojmy psány kurzívou.

Amatérský golfista (Amateur Golfer)

"Amatérský golfista" je ten, kdo hraje golf jako nevýdělečný sport bez nároku na odměnu a kdo nepožívá žádných odměn za výuku golfu ani za jinou činnost, kdy by byla odměňována jeho golfová dovednost nebo věhlas, kromě případů povolených Pravidly.

Čestné ocenění (Testimonial Award)

"Čestné ocenění" je ocenění za pozoruhodný výkon nebo přínos golfu. Čestné ocenění není cenou v soutěži. Čestné ocenění nesmí být peněžité.

Golfová dovednost nebo věhlas (Golf Skill or Reputation)

Zpravidla se amatérský golfista považuje za hráče s golfovou dovedností, pouze pokud se výrazným způsobem prosadil na krajské nebo národní úrovni. Golfový věhlas si lze vydobýt pouze na základě golfové dovednosti a nezahrnuje významné postavení získané ve službách golfu v roli organizátora. Je na řídícím orgánu, aby rozhodl, zda konkrétní amatérský golfista má "golfovou dovednost nebo věhlas".

Juniorský golfista (Junior Golfer)

Pokud řídící orgán neurčí jinou věkovou hranici, je "juniorský golfista" takový amatérský golfista, který v roce předcházejícím příslušné události ještě nedosáhl svých 18. narozenin.

Lekce (Instruction)

"Lekce" zahrnuje výuku fyzických aspektů golfové hry, tj. samotné mechaniky švihu golfovou holí a udeření míče.

Maloobchodní hodnota (Retail Value)

"Maloobchodní hodnota" výhry odpovídá běžně doporučované prodejní ceně výhry, za jakou je pro kohokoli k dostání jako zboží v maloobchodě.

Pravidlo nebo Pravidla (Rule or Rules)

Pojem "Pravidlo" nebo "Pravidla" se vztahuje k Pravidlům amatérského statutu určených řídícím orgánem.

R&A (R&A)

"R&A" znamená R&A Rules Limited.

Řídící orgán (Governing Body)

V každém státě je "řídícím orgánem" pro Pravidla amatérského statutu příslušná národní asociace tohoto kterého státu.

Poznámka: Ve Velké Británii a Irsku je řídícím orgánem R&A.

Symbolická výhra (Symbolic Prize)

"Symbolická výhra" je památeční předmět ze zlata, stříbra, keramiky, skla apod. s trvalým a zřetelným označením.

Výbor (Committee)

"Výbor" je příslušný výbor řídícího orgánu.

Výherní poukaz (Prize Voucher)

"Výherní poukaz" je poukaz na nákup zboží v Pro-shopu nebo jiném maloobchodu, vydaný Soutěžním výborem řídícím soutěž.

Pravidlo 1 - Amatérismus

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

1-1. Všeobecně

Amatérský golfista se musí chovat a hrát podle Pravidel.

1-2. Amatérský status

Amatérský status je všeobecný předpoklad způsobilosti k účasti v golfových soutěžích jako amatérský golfista. Osoba, která nejedná v souladu s Pravidly, může ztratit svůj status amatérského golfisty a tím se stát nezpůsobilou k účasti v amatérských soutěžích.

1-3. Záměr a duch Pravidel

Záměrem a duchem Pravidel je zachovat rozdíl mezi amatérským a profesionálním golfem a udržet hru amatérů co možná prostou zneužití, jež by mohlo pramenit z nekontrolovaného sponzorování a finančního podněcování. Je považováno za nezbytné, aby amatérský golf, který vzhledem k Pravidlům hry a určování hendikepů podléhá převážně samoregulaci, byl chráněn tak, aby se z něj mohli těšit všichni amatérští golfisté.

1-4. Pochybnost o Pravidlech

Kterákoli osoba, která chce být amatérským golfistou a která má pochybnosti, zda je zamýšlený úkon Pravidly povolen, by se měla poradit s řídícím orgánem. Kterýkoli pořadatel nebo sponzor amatérské golfové soutěže, který má pochybnosti, zda je jeho návrh v souladu s Pravidly, by se měl poradit s řídícím orgánem.

Pravidlo 2 - Profesionalismus

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

2-1. Všeobecně

Amatérský golfista se nesmí dopustit žádného jednání s cílem stát se profesionálním golfistou. To zahrnuje i uzavření dohody, ať už písemné, nebo ústní, se sponzorem nebo profesionálním agentem.

Výjimka: Neúspěšné pokusy stát se pomocníkem profesionála.

Poznámka: Amatérský golfista může zkoumat své případné vyhlídky jako profesionála a může pracovat v Pro-shopu a dostávat plat za předpokladu, že neporuší Pravidla žádným jiným způsobem.

2-2. Asociace profesionálních golfistů

Amatérský golfista nesmí být členem žádné asociace profesionálních golfistů.

2-3. Hráči profesionálních turnajů

Amatérský golfista nesmí být členem žádného profesionálním okruhu.

Poznámka: Jestliže musí amatérský golfista projít jednou nebo více kvalifikačními soutěžemi, aby mohl získat status člena profesionálního okruhu, může se takových kvalifikací zúčastnit, aniž by ztratil amatérský statut, pokud se před hrou písemně vzdá jakýchkoli nároků na peněžní výhru v takové soutěži.

Pravidlo 3 - Výhry

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

3-1. Hra o peněžní výhry

Amatérský golfista nesmí hrát golf o peněžní výhry.

3-2. Omezení výher

a. Všeobecně

Amatérský golfista nesmí přijmout výhru (kromě symbolické výhry) nebo výherní poukaz, jehož maloobchodní hodnota přesahuje 500 GBP či ekvivalent v jiné měně, případně méně, pokud tak rozhodne řídící orgán. Toto omezení se vztahuje na veškeré výhry nebo výherní poukazy obdržené amatérským golfistou v každé jednotlivé soutěži nebo seriálu soutěží, s výjimkou cen za hole-in-one.

b. Ceny za hole-in-one

Pro cenu za hole-in-one platí omezení předepsaná v Pravidle 3-2a. Nicméně takováto cena může být přijata navíc k libovolné jiné výhře v dané soutěži.

c. Směna výher

Amatérský golfista nesmí směnit výhru nebo výherní poukaz za peníze.

Výjimka: Amatérský golfista může předložit výherní poukaz národní nebo krajské asociaci a poté obdržet úhradu výloh spojených s účastí v golfové soutěži v ceně tohoto poukazu, pokud je úhrada těchto výloh povolena Pravidlem 4-2.

Poznámka 1: Povinnost prokázat maloobchodní hodnotu určité výhry leží na Soutěžním výboru řídícím danou soutěž.

Poznámka 2: Je doporučeno, aby celková hodnota výher v soutěži hrané bez hendikepů nebo libovolného rozdělení cen v soutěži hrané s hendikepy nepřesáhla dvojnásobek předepsaného omezení v soutěži hrané na 18 jamek, trojnásobek v soutěži hrané na 36 jamek, čtyřnásobek v soutěži hrané na 54 jamek a pětinásobek v soutěži hrané na 72 jamek.

3-3. Čestná ocenění

a. Všeobecně

Amatérský golfista nesmí přijmout čestné ocenění, jehož maloobchodní hodnota přesahuje omezení předepsané v Pravidle 3-2a.

b. Více ocenění

Amatérský golfista může přijmout více čestných ocenění od různých dárců, i když jejich celková maloobchodní hodnota přesahuje předepsané omezení, pokud tak nejsou předávána jen proto, aby se obešlo omezení pro jednotlivé ocenění.

Pravidlo 4 - Výdaje

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

4-1. Všeobecně

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí amatérský golfista od nikoho přijmout peněžní nebo jinou úhradu výdajů spojených s účastí na golfovém turnaji nebo exhibici.

4-2. Úhrada výdajů

Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů spojených s účastí na golfovém turnaji nebo exhibici ve výši nepřesahující skutečné výdaje, a to následovně:

a. Rodinná podpora

Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů od člena své rodiny nebo svého zákonného zástupce.

b. Juniorští golfisté

Juniorský golfista může obdržet úhradu výdajů, pokud se účastní soutěže vyhrazené pouze juniorským golfistům.

c. Soutěže družstev

 1. Amatérský golfista, který reprezentuje svou zemi, kraj nebo klub (nebo podobný orgán) v soutěži družstev nebo na tréninkovém táboře, může obdržet úhradu výdajů,
 2. Amatérský golfista, který reprezentuje svou zemi na zahraničním národním mistrovství, přičemž toto mistrovství se koná bezprostředně před anebo po mezinárodní soutěži družstev, může obdržet úhradu výdajů.

Výdaje musí hradit buď orgán, který hráč reprezentuje, nebo orgán, který řídí golf v zemi, ve které se soutěž nebo tábor koná.

d. Soutěže jednotlivců

Amatérský golfista, který se účastní soutěže jednotlivců, může obdržet úhradu výdajů, pokud splňuje následující ustanovení:

 1. hráč musí být k účasti nominován svým klubem nebo krajskou nebo národní asociací.
 2. pokud se soutěž koná v hráčově vlastní zemi a hráč byl nominován svým klubem nebo krajskou asociací, musí s úhradou výdajů nejdříve souhlasit národní asociace nebo krajská asociace oblasti, ve které se soutěž koná.
 3. jestliže se soutěž koná v zahraničí, musí orgán, který hráče nominuje, získat k úhradě výdajů nejdříve souhlas národní asociace země, ve které se soutěž koná, a pokud hráč nebyl nominován svou národní asociací, tak také souhlas této národní asociace.
 4. výdaje musí hradit buď národní nebo krajská asociace oblasti, kterou hráč reprezentuje, nebo orgán, který řídí golf v zemi, ve které se soutěž koná, pokud to schválí orgán, který hráče nominuje.
 5. úhrada výdajů musí být omezena na určitý počet soutěžních dní v rámci jednoho kalendářního roku, jak určí řídící orgán země, kterou hráč reprezentuje. Za výdaje se také považuje přiměřený čas potřebný na cestu a tréninkové dny ve spojitosti se soutěžními dny.

e. Známé osobnosti, obchodní společníci apod.

Amatérský golfista, který je pozván k účasti v soutěži z jiných důvodů, než je jeho golfová dovednost, může obdržet úhradu výdajů.

f. Exhibice

Amatérský golfista, který se účastní exhibice pořádané na podporu oficiální dobročinné organizace, může obdržet úhradu výdajů za předpokladu, že exhibice není spojena s jiným golfovým podnikem.

g. Sponzorované hendikepové soutěže

Amatérský golfista, který se účastní sponzorované hendikepové soutěže, může obdržet úhradu výdajů, pokud soutěž splňuje následující ustanovení:

 1. jestliže se soutěž koná v hráčově vlastní zemi, musí sponzor nejprve získat každoroční souhlas řídícího orgánu s úhradou výdajů.
 2. jestliže se soutěž koná ve více než jedné zemi nebo se jí účastní zahraniční hráči, musí sponzor nejprve získat souhlas všech příslušných řídících orgánů. Tato souhlasná vyjádření musí být zaslána řídícímu orgánu země, ve které soutěž začíná.

Pravidlo 5 - Lekce

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

5-1. Všeobecně

Amatérský golfista nesmí obdržet platbu ani jiný způsob kompenzace za lekce golfu, kromě případů povolených Pravidly.

5-2. Kdy je placení povoleno

a. Školy, univerzity atd.

Amatérský golfista, který je zaměstnancem vzdělávacího zařízení nebo programu, může obdržet platbu nebo jiný způsob kompenzace za lekce golfu dávané studentům daného zařízení nebo programu za předpokladu, že celkový čas věnovaný lekcím golfu nepřesáhne 50 procent veškerého času, po který vykonává své povinnosti zaměstnance.

b. Juniorští golfisté

Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů spojených s dáváním lekcí juniorským golfistům v rámci programu, který byl předem schválen řídícím orgánem, ve výši nepřesahující skutečné výdaje.

5-3. Písemné lekce

Amatérský golfista může obdržet platbu nebo jiný způsob kompenzace za písemné lekce za předpokladu, že jeho golfová dovednost nebo věhlas nebyly hlavním důvodem, proč byl zaměstnán nebo pověřen k vytvoření díla nebo při prodeji tohoto díla.

Poznámka: Lekce nezahrnuje rozličné psychologické aspekty hry ani Pravidla a etiketu golfu.

Pravidlo 6 - Užití golfové dovednosti a věhlasu

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

6-1. Všeobecně

Kromě případů povolených Pravidly nesmí amatérský golfista použít svou golfovou dovednost nebo věhlas k podpoře nebo propagaci prodeje čehokoli ani k jakémukoli finančnímu zisku.

6-2. Propůjčení jména nebo podoby

Amatérský golfista nesmí použít svou golfovou dovednost nebo věhlas k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku za to, že svolí k použití svého jména nebo podoby k propagaci nebo prodeji čehokoli.

Poznámka: Za předpokladu, že nedojde k žádné formě reklamy, může amatérský golfista přijmout vybavení nebo výstroj od kohokoli, kdo s daným artiklem obchoduje.

6-3. Osobní účast

Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí tuto dovednost nebo věhlas použít k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku za to, že se osobně zúčastní nějakého podniku.

Výjimka: Pokud se to netýká žádné golfové soutěže nebo exhibice, může amatérský golfista obdržet úhradu skutečných výdajů spojených s osobní účastí na nějakém podniku.

6-4. Mediální vysílání a psaní

Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí tuto dovednost nebo věhlas použít k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku za to, že se podílí na mediálním golfovém vysílání nebo že píše golfové články nebo knihy.

Výjimka: Amatérský golfista může obdržet platbu, jinou kompenzaci, osobní prospěch nebo jakýkoli finančního zisk za mediální vysílání nebo psaní za předpokladu, že:

 1. hráč je skutečným autorem komentáře, článku nebo knihy, a
 2. nejedná se o lekci hraní golfu.

6-5. Granty a stipendia

Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí využívat žádné granty ani stipendia kromě těch, jejichž podmínky byly schváleny řídícím orgánem.

6-6. Členství

Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí přijmout žádnou nabídku členství v golfovém klubu bez zaplacení plné výše odpovídajícího vstupního poplatku, pokud byla tato nabídka učiněna jako motiv k tomu, aby hráč hrál za tento klub.

Pravidlo 7 - Další chování neslučitelné s amatérismem

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

7-1. Chování škodící amatérskému golfu

Amatérský golfista se nesmí chovat způsobem, který je považován za škodlivý vůči zájmům amatérského golfu.

7-2. Chování v rozporu se záměrem a duchem Pravidel

Amatérský golfista nesmí podniknout nic, včetně jednání v souvislosti se sázením, co je v rozporu se záměrem a duchem Pravidel.

Pravidlo 8 - Postup při prosazování Pravidel

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

8-1. Rozhodnutí o porušení Pravidel

Jestliže je výbor upozorněn na možné porušení Pravidel ze strany osoby, která se prohlašuje za amatérského golfistu, je na výboru, aby rozhodl, zda došlo k porušení Pravidel, nebo ne. Každý případ bude výborem zkoumán do té míry a hloubky, jakou výbor uzná za vhodnou, a posuzován podle podstaty věci. Rozhodnutí výboru je konečné, kromě možností odvolání tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech.

8-2. Prosazování

Jestliže výbor rozhodne, že daná osoba porušila Pravidla, může výbor prohlásit amatérský status dané osoby za propadlý nebo může jako podmínku ponechání amatérského statutu požadovat, aby daná osoba upustila od určitého jednání nebo se ho zdržela.

Výbor se musí všemožně vynasnažit uvědomit danou osobu. O opatřeních přijatých podle Pravidla 8-2 může výbor uvědomit jakýkoli zainteresovaný golfový svaz.

8-3. Odvolání

Každý řídící orgán by měl ustanovit postup, jak může osoba, jíž se dotkne rozhodnutí o propadnutí amatérského statutu, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.

Poznámka: Osoba, které se dotkne rozhodnutí "Výboru pro amatérský status" R&A v důsledku prosazování těchto Pravidel, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat k "Odvolacímu výboru pro amatérský status" R&A.

Pravidlo 9 - Navrácení amatérského statutu

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

9-1. Všeobecně

Výbor má výhradní pravomoc navrátit osobě amatérský status nebo odmítnout jeho vrácení s možností odvolání tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech. Každá žádost o navrácení musí být posuzována podle podstaty věci.

9-2. Žádost o navrácení

Při posuzování žádosti o navrácení se výbor obvykle drží následujících principů:

a. Očekávání navrácení

Má se za to, že profesionál má výhodu oproti amatérskému golfistovi z toho důvodu, že se věnuje hře jako svému povolání, ostatní osoby, které poruší Pravidla, také dosáhnou výhod amatérskému golfistovi nedostupných. Tyto výhody neztrácejí nutně jen na základě rozhodnutí, že přestanou porušovat Pravidla. Proto se musí žadatel o navrácení amatérského statutu podrobit čekací lhůtě předepsané výborem.

Tato čekací lhůta začíná běžet od data posledního porušení Pravidel, pokud výbor nerozhodne, že začíná běžet od data, kdy se o posledním porušení Pravidel dozvěděl výbor.

b. Čekací lhůta

(i) Profesionalismus

Délka čekací lhůty se obvykle odvozuje od délky období, po kterou osoba Pravidla porušovala. Nicméně žádný žadatel není obvykle způsobilý k navrácení amatérského statutu, dokud nejednal v souladu s Pravidly po dobu nejméně jednoho roku.

Je doporučeno, aby se výbor držel následujících délek čekacích lhůt:


   Délka období porušování Pravidel   Čekací lhůta
   méně než 5 let   1 rok
   5 a více let   2 roky

Výbor si vyhrazuje právo uvedenou lhůtu prodloužit nebo zkrátit. Hráči národního významu a důležitosti, kteří porušovali Pravidla déle než 5 let, nejsou obvykle k navrácení amatérského statutu způsobilí.

(ii) Ostatní porušení Pravidel

Délka čekací lhůty se obvykle odvozuje od vážnosti porušení Pravidel, tj. od hodnoty přijaté výhry, výše neoprávněně obdržené úhrady výdajů atd.. Nicméně žádný žadatel není obvykle způsobilý k navrácení amatérského statutu, dokud nejednal v souladu s Pravidly po dobu nejméně jednoho roku. Je doporučeno, aby s rostoucí závažností přestupku výbor tuto čekací lhůtu prodlužoval, a to v nejzávažnějších případech až na dobu 5 let.

Výbor si vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit nebo zkrátit.

c. Počet navrácení

Amatérský status nebývá obvykle osobě navrácen více než dvakrát.

d. Status čekatele na navrácení

Během čekací lhůty musí čekatel jednat v souladu s těmito Pravidly tak, jak to předepisují amatérskému golfistovi.

Nemůže se účastnit soutěží jako amatérský golfista.

Nicméně se může účastnit jakož i vyhrávat ceny v soutěžích, které jsou otevřeny pouze pro členy klubu, kterého je i on členem, pokud to tento klub povolí. Nemůže ale tento klub reprezentovat proti jiným klubům.

9-3. Podání žádosti

Každá žádost o navrácení amatérského statutu musí být doručena výboru v souladu s postupem, který výbor stanoví, a musí zahrnovat ty údaje, které výbor požaduje.

9-4. Odvolání

Každý řídící orgán by měl ustanovit postup, jak může osoba, jíž se dotkne rozhodnutí o navrácení amatérského statutu, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.

Poznámka: Osoba, které se dotkne rozhodnutí "Výboru pro amatérský statut" R&A o navrácení amatérského statutu, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat k "Odvolacímu výboru pro amatérský statut" R&A.

Pravidlo 10 - Rozhodnutí Výboru

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

10-1. Rozhodnutí Výboru

Rozhodnutí Výboru je konečné, kromě možnosti odvolání podle Pravidel 8-3 a 9-4.

10-2. Pochybnosti ohledně Pravidel

Jestliže Výbor dojde k závěru, že daný případ je problematický nebo že na něj Pravidla nepamatují, může se předtím, než vydá své rozhodnutí, poradit s "Výborem pro amatérský status" R&A.

Kompletní pravidla golfu

 


 
Další >