Skip to content

Golf Portal.cz

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Nacházíte se:    Úvod arrow O Golfu arrow Pravidla golfu - hlavní změny
Pravidla golfu - hlavní změny
Sunday, 17 December 2006

VŠEOBECNĚ

Celá Pravidla byla pro větší jasnost přeformulována, a to v duchu současného jazyka.

ETIKETA

Celá sekce byla podstatným způsobem pozměněna a rozšířena tak, aby dávala širší vodítko ohledně golfových zvyklostí a aby vyjadřovala, že za jejich závažné porušení může Soutěžní výbor podle Pravidla 33-7 hráče diskvalifikovat.

DEFINICE

Bankr

Pozměněna tak, aby vyjadřovala, že část vybudovaná z drnů není součástí bankru, ať už je porostlá travou, nebo holá.

Míč ve hře

Rozšířena tak, aby vyjasňovala status míče odehraného odjinud než z odpaliště.

Nahrazený míč

Nová definice vyjasňující rozdíl mezi nahrazeným a nesprávným míčem.

Nejbližší místo úlevy

Pozměněna pro větší jasnost.

Pravidlo nebo Pravidla

Rozšířena tak, aby zahrnovala Podmínky soutěže a Rozhodnutí o Pravidlech golfu.

Týčko

Nová definice vymezující pojem týčko.

Ztracený míč

Část b pozměněna tak, aby vyjadřovala, že míč je ztracen, jestliže hráč zahrál ránu nahrazeným míčem, namísto dosavadního "uvedl do hry jiný míč".

PRAVIDLA

Pravidlo 2-5. Pochybnosti o postupu, Spory a nároky

Pozměněno tak, aby vyjasňovalo postup pro vznesení platného nároku.

Pravidlo 3-3. Pochybnosti o postupu

Pozměněno tak, aby vyjadřovalo, že hráč musí oznámit danou skutečnost Soutěžnímu výboru v každém případě, a to i pokud se domnívá, že dosáhl oběma míči stejného výsledku. Trestem za neoznámení je diskvalifikace.

Pravidlo 5-3. Míč nezpůsobilý ke hře

Pozměněno tak, aby postupy pro zvednutí míče podle Pravidel 5-3 a 12-2 byly ve větším souladu.

Pravidlo 6-4. Nosič

Trest za to, že hráč měl více než jednoho nosiče, změněn z diskvalifikace na ztrátu jamky v jamkové hře nebo dvě trestné rány ve hře na rány, přičemž nejvyšším trestem může být ztráta dvou jamek v jamkové hře nebo čtyři trestné rány ve hře na rány.

Pravidlo 6-8d. Postup při obnovení hry

Přidána poznámka, která vyjadřuje, že pokud nelze při obnovení hry zjistit místo, na které má být míč umístěn, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč umístěn na toto určené místo (viz odpovídající Výjimku z Pravidla 20-3c).

Pravidlo 7-1b. Cvičení před kolem nebo mezi koly

Rozšířeno tak, aby vyjasňovalo, jaké úkony lze chápat jako zkoušení povrchu před započetím kola.

Pravidlo 9-2. Informace o počtu ran, Jamková hra

Rozděleno do dvou kategorií - informace o počtu ran a nesprávná informace. Dále je podrobněji rozvedeno, kdy se má za to, že hráč podal nesprávnou informaci.

Pravidlo 10-1b a 10-2b. Pořadí ve hře

Přidána poznámka, která vyjasňuje pořadí ve hře v případě, že hráč nebude hrát míč tak, jak leží (dříve obsaženo v Rozhodnutích 10/1, 10/2 a 10/3).

Pravidlo 11­,1. Nasazení míče

Pozměněno pro větší jasnost a zaveden trest diskvalifikace za použití nevyhovujícího týčka.

Pravidlo 12-2. Identifikace míče

Pozměněno tak, aby postupy pro zvednutí míče podle Pravidel 5-3 a 12-2 byly ve větším souladu.

Pravidlo 13-2. Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry

Přeformulováno pro větší jasnost.

Pravidlo 13-4b. Míč v překážce, Zakázané úkony

Pozměněno tak, že omezuje případy, kdy je hráč potrestán, na dotknutí se půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce rukou nebo holí.

Výjimka 2 z Pravidla 13-4. Míč v překážce, Zakázané úkony

Pozměněna tak, že nosič již nesmí uhladit písek nebo půdu v překážce před tím, než hráč zahraje ránu.

Pravidlo 15. Nahrazený míč, Nesprávný míč

Přeformulováno a pozměněno pro větší jasnost.

Pravidlo 16-1a. Dotknutí se dráhy patu

Pozměněno tak, aby vyjadřovalo, že hráč může odstranit volné přírodní předměty na jamkovišti jakýmkoli způsobem, aniž by ale při tom cokoli stlačoval.

Pravidlo 17. Praporková tyč

Pozměněno pro větší jasnost.

Pravidlo 18­,6. Míč se pohne při měření

Bylo vypuštěno Pravidlo 10­,4 a bylo zavedeno nové Pravidlo 18­,6, které vyjadřuje, že hráč není trestán, jestliže dojde k pohnutí míčem nebo předmětem označujícím jeho polohu, když hráč postupuje podle nějakého Pravidla nebo když se snaží zjistit okolnosti pro možné použití nějakého Pravidla.

Pravidlo 20-3c. Umístění a vrácení míče na původní místo, Místo nelze zjistit

Přidána výjimka, která vyjadřuje, že pokud nelze při obnovení hry podle Pravidla 6-8d zjistit přesné místo, umístí hráč míč na místo odhadnuté.

Pravidlo 20-7. Hra z nesprávného místa

Pozměněno pro větší jasnost.

Pravidlo 22. Míč napomáhá nebo překáží ve hře

Pozměněno pro větší jasnost.

Pravidlo 23­,1. Volné přírodní předměty, Úleva

Bylo vypuštěno Pravidlo 18-2c a Pravidlo 23­,1 bylo pozměněno tak, aby vyjadřovalo, že trest pro hráče, který způsobil, že se jeho míč ležící kdekoli mimo jamkoviště pohnul v důsledku odstranění volného přírodního předmětu, bude určen podle Pravidla 18­,2a. Již neplatí, že hráč je automaticky potrestán, jestliže se míč pohne po dotknutí se volného přírodního předmětu do vzdálenosti jedné délky hole od míče.

Pravidlo 24-2b. Nepohyblivá závada, Úleva

Pozměněno pro větší jasnost, a aby dovolovalo hráči využít úlevu od nepohyblivé závady v bankru tak, že s jednou trestnou ranou spustí míč mimo bankr.

Pravidlo 24-3. Míč ztracený v závadě

Nové Pravidlo zabývající se míčem ztraceným v pohyblivé či nepohyblivé závadě (dříve obsaženo v Pravidle 24-2c).

Pravidlo 25-1c. Míč ztracený v půdě v abnormálním stavu

Pozměněno tak, aby vyjasňovalo vztažný bod pro využití úlevy v případě, že míč je ztracen v půdě v abnormálním stavu (odpovídající změny provedeny také v novém Pravidle 24-3b).

Pravidlo 25-3b. Nesprávné jamkoviště, Úleva

Pozměněno pro větší jasnost.

Pravidlo 26-2a. Míč odehraný ve vodní překážce

Pozměněno a rozšířeno pro větší jasnost.

Pravidlo 28. Nehratelný míč

Změněno pořadí možností b a c tak, aby bylo dosaženo souladu se zněním Pravidla 26-1.

Pravidlo 34-1a. Nároky a tresty, Jamková hra

Vynechány body, které jsou již obsaženy v Pravidle 2-5.

Pravidlo 34-3. Rozhodnutí Soutěžního výboru

Termín "sekretář klubu" zaměněn termínem "pověřený zástupce Soutěžního výboru".

DODATEK I

Obsah Dodatku I

Přidán pro snazší orientaci.

Povolené stavění

Vzorové Místní pravidlo pozměněno pro větší jasnost, a aby vyjadřovalo, že poloha míče musí být označena, pokud je míč zvedán za účelem využití povoleného stavění. R&A budou nyní toto Místní pravidlo také vykládat.

Nepohyblivé závady blízko jamkoviště

Předchozí Místní pravidlo ohledně pevných hlav nebo krytů ostřikovačů pozměněno tak, aby umožňovalo zahrnout libovolné nepohyblivé závady do vzdálenosti dvou délek hole od jamkoviště.

DODATEK II

Délka hole

Bod 1c pozměněn tak, aby obsahoval nový limit 48 palců, s výjimkou patrů.

Hlava hole

Bod 4b pozměněn tak, aby pro dřeva obsahoval nový rozměrový limit a novou největší povolenou velikost hlavy hole 470 cm3.

Kompletní pravidla golfu

 


 
< Předch.   Další >